Utdrag ur rättsprotokoll gällande Dockekulla

Tillbaka

1835

§ 3 Dockekulla 1/128 Frälse

S.D. Inlemnades under anhållan om Lagfart följande Salubref

” Såsom förmyndare för Pigan Greta Svensdotter i Långnäs, samt Kinda Lofl. Härads Rätts meddelade tillstånd, uplåta underteknad härigenom och försäljer hennes efter föräldrarna i arf tillfallande En Etthundrade Tjugu Åttondel efter helt räknadt uti frälse hemmanet Dockekulla, Kjettilstad Socken Kinda Härad och Östergöthlands Lähn beläget till dess broder Johan Svensson och dess hustru Anna Simonsdotter i Dockekulla emot en på öppen och frivillig Auction högstbjuden köpe Summa stor Sjuttio Två riksdaler Banco Transport Sedlar, och som denna köpeskilling Sjuttiotwå Riksdaler Banco på sätt köpeContractet utwisar till fullo blifwit betalt, warder den härigenom wederbörligen qvitterad. Afhände jag för den skull ofwannämnde min Pupils med barn och efterkommande arfwingar all äganderätt till förestående En Etthundrade Tjugo Åttondels frälse Dockekulla och tillägnar detsamma ofvanbemälte köpare med Barn och arfvingar att såsom annan dess välgångna egendom werldeligen bruka och behålla, med alt hwad dertill nu lyder i hus, jord, skog och mark såsom Egendomen befinnas eller hädanefter genom lag dom tillwinnas kan.

Till mera wisso warder detta Salubref med mitt egenhändiga namn uti wittnens närwaro bestyrkt. Som skedde i Långnäs den 24 januari 1835 Johan Petter Jonsson.

På en gång närwarande wittnen Jon Didric Nilsson Jacob Herrman i Walla

Och som Säljarens åtkomst derjemte styrktes med Arfskifte af den 17 Oktober 1825 och den 21 jan. 1835 efter Sven Johansson och Enkan Lena Axelsdotter från Långnäs, samt Hds. Rn. sista Ting under § 34 i Förmyndareskaps Protocollet godkändt försäljningen af Johan Peter Jonssons myndlings Greta Svensdotters andel. Altså fann Hrd. Rn. skäligt bewilja Johan Svensson och hans hustru Anna Simonsdotter i Dockekulla å 1/128dels mtl frälse Dockekulla, emot köpesumman Sjuttiotwå Rd. Banco Transportsedlar . Laga upbud 1 sta ggn.

——————————————————————-

den 1 juni 1835

Dockekulla 5/192 mtl fr.

S.D. Under anhållan om Lagfart inlemnades ett så lydande Säljebref.

” Jag Eric Svensson tillika med min kära hustru Catharina Nilsdotter i Långnäs, bortbyter wårt efter wåra föräldrar och swärföräldrar i arf och genom köp ägande Fem Etthundrade Nittio twå dehlar efter helt räknadt, uti frälsehemmanet Dockekulla i Kinda Härad och Kjettilstad socken beläget, wärderat till 170 Rd. 13 sk. 4 rst. Banco till wår broder och swåger Jaen Svensson och dess hustru Anna Simonsdotter i Dockekulla emot deras ägande En Trettio Twåendehl efter helt räknadt frälse Långnäs i samma härad och socken beläget, wärderat till 408 Riksdaler 32 sk. banko, och utgifven mellangift af skillnaden Twå hundrade Tretio Åtta Riksdaler 18 sk. 8 rst Banco sedlar, afhände wi f…..skull all ägandes rätt till förberörde 5/192 delar efter helt räknadt frälse Dockekulla, och tillegnar det bemälte Jaen Svensson och dess hustru Anna Simonsdotter och barn och efterkommande arfvingar såsom det för ……. befinnas så i hus jord skog och mark, med allt hwad dertill nu lyda af ålder lydt eller hädanefter lagligen tillwinnas kan, till mera wisso warder detta bytesbref med wåra namn och bomärken undersättandes i wittnens när och öfverwaro bestyrkt som skedde uti Långsnäs den 11 maj 1835. Eric Svensson Cath. Nilsdotter K.N.D.

På en gång närvarande wittnen Jon Didric Nilsson Jonas Peter Jaensson i Långnäs

Och som Eric Svenssons åtkomst styrktes med dels arfskift…. d. 17 october 1825 och 21 sistl. januari efter hans afl. föräldrar Sven Johansson och Lena Axelsdotter från Långnäs jemte ett Hrds Rn. Salubref af den 2 Maj 1826, altså fann Hrds. Rn. skäligt bewilja Jaen Svensson och hans hustru Anna Simonsdotter i Dockekulla å 5/192 dels mtl. fr. Dockekulla …… och sig tillskiftat emot 1/32 mtl. fr. Långnäs och erhållen mellangift 238 Rd. 18 sk. 8 rst Bancosedlar.

Laga upbud 1 sta gången.

—————————————————————–

§30 Dockekulla fr. 1/128 mtl

S.D. Som erhållande af Lagfart inlemnades följande köpebref.

Jag Jaen Jaensson tillika med min kära hustru Stina Svensdotter i Hårsbo, för härmed k…..gt och vetterligt att wi uplåta och försälja wårt af … wåra föräldrar och swärföräldrar i arf tillfallande En Etthundrade Tjugo Åttondehl efter helt räknadt uti frälsehemmanet Dockekulla i Kinda Härad och Kättilstad socken beläget till wår broder och swåger Jaen Svensson och hans hustru Anna Simonsdotter i Dockekulla och det för en betingad och öfverenskommen köpesumma stor Femtio en Riksdaler 23 s. bancosedlar och som denna köpesumma stor 51 Riksdaler 23 s. bankosedlar till fullo blifvit betald warder den härigenom vederbörligen qvitterad, afhände wi fördenskull oss all ägande rätt till förbenämnde 128 del efter helt räknadt frälse Dockekulla och tillägne detsamma köparen Jaen Svensson och dess hustru Anna Simonsdotter med efterkommande barn och arfvingar såsom det från denna dag för ägaren befinnas så i hus jord skog äng och mark med allt hwad dertill nu hörer af ålder lydt eller hädanefter lagligen tillvinnas kan, till yttermera wisso warder detta Salubref med wåra namn och bomärken ………….. uti tillkallade wittnens när och öfvervaro bestyrkt som skedde uti Långnäs den 11 maj 1835 Jaen Jaensson I.I.S. Stina Andersdotter S.S.D. Hårsbo.

Säljare.

På en gång närvarande vittnen Jon Didric Nilsson Jonas Peter Jaensson i Långnäs

Hwilket uplästes och ordagrant infördes, och som Stina Svensdotters åtkomst bestyrktes med Arfskifte af den 17 October 1825 efter hennes afl. fader Sven Johansson och den 21 sistl. januari efter äfven afl. modern Lena Axelsdotter från Långnäs, Altså fann Hdr. Rn. skäligt bevilja köparen Jaen Svensson och hans hustru Anna Simonsdotter i Dockekulla, å 1/128 mtl. fr. Dockekulla, emot köpesumman 51 Rd. 23 s. bankosedlar. Laga upbud 1sta gången.

————————————————————————

§ 32 Dockekulla fr. 1/192 mtl.

S.D. Som winnande af Lagfart inlemnades följande köpebref.

Jag Sven Svensson i Kallerstad Sante Lars Socken gör härmed vetterligt det jag uplåter och försäljer till min broder Jaen Svensson och dess hustru Anna Simonsdotter i Dockekulla min i möderne arf tillfallande En Etthundrade Nittiotvåandels efter helt räknadt frälse Dockekulla i Kinda Härad och Kjettilstad socken beläget, och att för en betingad öfverenskommen köpesumma stor Trettiofyra Riksdaler 2 sk. 8 rst. Bankosedlar, Och som denna köpesumman 34 Riksd. 21 s. 8rst. bankosedlar till fullo blifwit betald warder den härigenom vederbörligen qvitterad, afhände jag mig fördenskuld allt ägande rätt till berörde 1/192del efter helt räknadt frälse Dockekulla och tillegne detsamma förbemälte köparen Jaen Svensson och dess hustru Anna Simonsdotter med barn och efterkommande arfvingar med allt hvad dertill så i hus, jord skog och mark såsom det för ägaren med från denna dag befinnas eller hädanefter lagligen tillvinnas kan, till yttermera wisso warder detta salubref uti tillkallades wittnens när och öfvervaro med mitt egenhändiga namns undersättandes bestyrkt, som skedde uti Långnäs den 11 Maj 1835 Sven Svensson Kullerstad säljare

På en gång närvarande wittnen Jon Didric Nilsson Jonas Peter Jaensson Långnäs

Och som Sven Svenssons åtkomst till försålde hemmansdehl derjämte styrktes med Arfskifte af den 21 sistl. januari efter hans afl. moder, Enkan Lena Axelsdotter från Långnäs, Altså fann Hrd. Rn. skäligt å 1/192 mtl. fr. Dockekulla bewilja köparen Jaen Svensson och hans hustru Anna Simonsdotter derstädes emot köpesumman 34 Rd 2 s. 8 rst bankosedlar

laga upbud 1sta gången.

——————————————————

§ 38 1835 Dockekulla

S.S. Å 1/122 mtl. … Dockekulla meddelas Johan Svensson och hans hustru Anna Simonsdotter derstädes , emot köpesumman 72 Rd. Bco, Laga upbud 2dra gången.

————————————————————————-

§ 43 Dockekulla 1835 den 30 October

S.D. Å 5/192 mtl. Fr. Dockekulla som Jaen Svensson och hans hustru Anna Simonsdotter derstädes i … bortskiftat emot 1/32 mtl fr. Långnäs och erhållen mellangift 238 Rd. 18 sk. 8 r. Bco, beviljades laga upbud 2 dra gången.

——————————————————————————————–

§ 44 Dockekulla 1835 den 30 October

S.D. Å 1/128 mtl. Fr. Dockekulla beviljades Jaen Svensson och hans hustru Anna Simonsdotter derstädes emot köpesumman 50 Rd. 23 sk. Bco , laga upbud 2dra gången.

———————————————————————–

§ 46 Dockekulla 1835 den 30 October

S.D. Å 1/192 mtl. Fr. Dockekulla beviljades Jaen Svensson och hans hustru Anna Simonsdotter derstädes emot köpesumman 34 Rd. 2 sk. 8 r. laga upbud 2 dra ggn.

——————————————————————

1835 den 30 October

§ 63 Dockekulla

S.D. Å 1/128 mtl. Fr. Dockekulla beviljades Johan Svensson och hans hustru Anna Simonsdotter derstädes emot köpesumman 72 Rd. Bco laga upbud 3dje gången.

————————————————————-

§ 51 1836 Dockekulla

S.D. Å 1/16 mtl frälse Dockekulla beviljades Pehr Olofsson och hans hustru Stina Cajsa Johansdotter emot köpesumman 1400 Rd. Banco. Laga upbud 2 dra gången.

—————————————————————————–

§85 1837 Dockekulla

S.D. Meddelades Peter Olofsson och hans hustru Stina Cajsa Johansdotter å 3/16 mt. frälse i Dockekulla, emot köpesumman 1400 Rd Banco, laga upbud 3dje gången.

—————————————————————

1839 den 24 september

No 30 Peter Olofsson i Dockekulla

Så uti ingifwen skrift anförde skäl, finner Härads Rätten skäligt härmed entlediga Bonden Nils Persson i Stubbetorp från Förmynderskapet för afl. Jöns Perssons från Tråstorp twänne omyndiga barn, och samma befattning updraga Bonden Peter Olofsson i Dockekulla, som dertill skrifteligen förklarat sig willig. Åliggande Peter Olofsson att 1sta Rgsdagen nästa Ting för Härads Rätten upwisa afträdande förmyndareräkning öfwer de omyndigas arfsmedel, och i öfrigt …….. etc.

———————————————————————-

No 29 1840

Bonden Peter Olofsson i Dockekulla , hvilken sista Ting under No 30 blifvit förordnad till förmyndare för afl. Jöns Persson från Tråstorp, omyndiga barn, upwisar nu förre förmyndaren Nils Perssons i Stubbetorp den 24 oktober sistl. år afgifna förmyndareräkning, som uptager myndlingarnas behållning den 24 december samma år till 400 Rd. 4 sk. 4 r. Banko, skolande denna räkning, påtecknad förmyndaren återställas för att med dit hörande handligar jemföras och granskas.

1841 den 1 mars

No 84 Långnäs 191/3240 mtl. och Dockekulla 331/74400 mtl. fr.

Med anhållan om Lagfart inlemnades följande Köpebref:

” Jag Per Gustaf Eriksson uplåter och försäljer härmedelst, med min kära hustru Anna Brita Johansdotters ja och samtycke, till min Svåger Nils Gustaf Johansson i Långnäs det min hustru uti fädernearf tillfallne 191/3240 dels Mantal Långnäs och 331 /14400 dels Mantal Dockekulla, båda frälsehemman och belägne inom Kjettilstad socken och Kinda Härad, emot en öfwerenskommen köpesumma stor Niohundrade Trettio Tre Rdr. 16 sk. Bankosedlar.

Och som wi denna köpeskilling dels kontant och dels genom skriftlig förbindelse till fullo bekommit. Och så afhände wi oss och wåre arfwingar berörde hemmansdelen, med alt hwad dertill lyder af ålder lydt och lagligen tillwinnas kan, och tillegne det samma bemälde vår Swåger och Broder Nils Gustaf Johansson med arfwingar, att genast tillträda samt ewerldeligen äga och besitta. Hafwande wi till yttermera wisso häraf , detta köpebref i wittnens när- och öfwerwaro egenhändigt undertecknadt.

Som skedde i Långnäs den 10 februari 1841.

Per Gustaf Eriksson Bmke. Anna Brita Johansdotter Bmke.

På en gång närwarande wittnen Erik Samuelsson i Långnäs Jonas Peter Jonsson. ”

Hwilket efter upläsandet ordagrant i Protokollet infördes. Och som Säljarnes åtkomst derjemte styrktes med Arfsskifte af den 9 september 1822 efter afl. Johan Gudmundsson från Långnäs. Altså fann Härads Rätten skäligt bewilja köparne Nils Gustaf Johansson i Långnäs å 191/3240 mtl. frälse Långnäs och 331/ 74400 mtl. frälse Dockekulla. emot köpesumman 933 Rd. 16 sk. Banko, laga upbud ———– 1sta gången.

—————————————————–

1841 den 6 maj

No 25 Långnäs och Dockekulla

Meddelades Nils Gustaf Johansson i Långnäs å 331/74400 mtl. frälse Dockekulla och 191/3240 mtl. frälse Långnäs, emot Köpesumman 933 Rdr. 16 sk. Banko,

laga upbud ———– 2dra gången.

———————————————————

Tredje Uppbudet bewiljades å nedannämnde, wid nästledet SommarTing andra gången hinderslöst uppbudne fastigheter.

No 4 1841 Dockekulla o Långnäs

331/74400 mtl. frälse Dockekulla och 191/3240 mtl. frälse Långnäs f för Nils Gustaf Johansson i Långnäs emot 935 Rd. 16 sk. Banko.

———————————————————–

1843 den 26 januari

No 48 Peter Olofsson i Dockekulla

Peter Olofsson i Dockekulla förordnas till förmyndare för aflidna hustru Christina Carlsdotters från Medelö med efterlefvande mannen Arrendatorn Lars Persson sammanaflade omyndige son Lars Gustaf, med förbindelse att å 1 Rgsd. af nästl. Ting för Domstolen upwisa arfsskifte efter myndlingens moder och i öfrigt noga ……. etc.

————————————————

No 49 Tranebo 1847 den 5 maj

I lagfartsafseende framlemnar kronolänsmannen C.G. Asklund följande salubref:

”Jag Israel Israelsson etc… Litt C.”

jemte dels det efter Israel Zachrisson från Tranebo den 22 januari 1822 förättade arfskifte enligt hwilket Zachris Israelsson och Israel Israelsson erhållit 1/80 mtl. Tranebo hwardera, dels Häradsrättens för Israel Israelsson den 2 maj och dels 1ste October 1834 utfärdade fastebref, det ena å 1/80 mtl, och det andra å 1/160 mtl. Kr. Sk. Tranebo, dels ock H Rn den 28 October 1842 för Israel Israelsson och Anna Andersdotter den 28 October 1842 utfärdade fastebref å 1/160 mtl Kr. Ak. augm. i Tranebo.

Och enär säljarens åtkomst till försålde hemmansdelen således är wederbörligen styrkt, finner H Rn skäligt meddela Carl Jonsson och Lena Jansdotter i Beta uppbud å 1/20 mtl. Kr. Sk. augm. i Tranebo, emot köpesumman 1066 Rdr. 32 sk. Bko. nu —— 1 ggn.

No 49 Litt C

Jag Israel Israelsson med min hustru Anna Andersdotter och jag Zacharias Israelsson upplåter och försäljer wårt egande Ett Tjugondedels mantal Krono Skatte Augments hemman Tranebo i Kjettilstad Socken och Kinda Härad till …..egaren Carl Jonsson och hans hustru Lena Jansdotter i Beta för en öfwerenskommen köpesumma stor Ett Tusende Sextio Sex Riksdaler 32 sk. Banco. Och som denna köpesumma 1066 Rdr. 32 sk. Banco idag efter uppgjord liqvid blefwit till fullo betalt, hwilket härigenom qwitteradt warder, alltså afhåller wi oss med wåra barn och arfvingar all eganderätt till ofwannämnde 1/20 dels mantal Tranebo och tillegne detssamma köparen Carl Jansson och hans hustru Lena Jaensdotter att nu genast emottaga sådan den nu för närwarande befinnes, med egor och åbyggnad utan ringaste undantag af allt hwad dertill lyder eller hädanefter tillwinnas kan, hwilket med wåra namn och bomärken underställande uti tillkallade wittnens närwaro bekräftades

Tranebo den 12 Mars 1847

I Israelsson Anna Andersdotter Zachris Israelsson (bom)

Tillkallade wittnen

Erik Petersson i Briteborg Peter Olofsson i Dockekulla

1848 den 19 Januari

No 10 Brita Johansdotter från Andersbo och Dockekulla ägor.

I twå exemplar uppwisas en efter aflidna Enkan Brita Johansdotter från Torpet Andersbo under Dockekulla Kettilstad Socken, den 6 nästlidne December förättad Bouppteckning af innehåll, att tillgångarne upgått till 172 Rdr 32 sk, 4 rst, skulderna till 18 Rdr 35 sk 4 rst och behållningen till 153 Rdr 44 sk. 5 rst Bko. Och enär fattigprocenten finnes wederbörligen qwitterad så lägges ena exemplaret bland Rns handlingar och det andra återställes Sterbhusdelägare.

—————————————————————————————————————

No 1 Litt. A

Emedan Hemmansägaren Peter Olofsson i Dockekulla Kettilstad Socken förledet Winterting, vid Vällofliga Häradsrätten, sökt befrielse från den förmyndare befattning han innehar för aflidne Jöns Perssons från Tråstorp Omyndige barn. Så war besynnerligt att Peter Olofsson kunna föreslå mig till förmyndare, all den stund jag är handtverkare, Och efven dessutom försåldt den lilla fastighets andel jag ägde, ehuru köparen ej ännu hunnit framvisa köafhandlingen vid Vällofliga Domstolen, hwilket han af Socknens Nändeman intygas. Hemmansägaren Anders Lindholm i Koppetorp, som är barnens Morbroder, är både vederhäftig och dertill tjenlig, I grund häraf anhåller jag att Wällofliga Häradsrätten måtte befria mig från ofvannämde förmyndarskap.

Sätra d. 1 Maj 1848 Isac Nyman

No 1 Litt. B

Till Kinda Wällofliga Häradsrätt

Hemmansägaren Peter Olofsson i Dockekulla Kjettilstad Sn, har låtit Communicerat mig Protokoll utdrag från förledet Winterting, der han sökt befrielse från det förmynarskap han innehar, för afledne Jöns Persson från Tråstorp omyndige 3ne barn, och varigenom Peter Olofsson föreslagit mig till efterträdande förmyndare. Till hwilket jag måste från säga mig.

Del det jag genom en wådlig händelse för några år sedan blef förderfvad i mitt hufvud, och derigenom har dålig hörsel, samt svagt minne, och derigenom har svårt att reda egna afferir

och dessutom har jag sjelf 8 barn och flera skulder. Säkra och Wederhäftiga Hemmansägaren Nils Olofsson i Hålebo Kjettilstad Sn som kan räkna och skrifva voro mer tjenlig dertill.

Tråstorp d. 2 Maj 1848

Nils Persson

1848 den 2 Maj

Isac Nyman i Sätra

Då nu till ytterligare handläggning uppropas det under No 46 i FörmynderskapsProtokollet för sista Ting antecknade till denna rättegångsdag uppskjutna ärende, angående Peter Olofsson i Dockekulla ansökning om befrielse från förmynderskapet för aflidne Jöns Perssons från Tråstorp omyndige söner Anders Peter, Karl Johan och Lars Gustaf samt förordnade för Bonden Nils Persson i Tråstorp och Rusthållaren Isak Nyman i Sätra att i stället wara bemälde omyndiges förmyndare, inställa sig KronoLänsmannen t.f. kronofogden C G Asklund och Nämndemannen Hans Olofsson i Bestorp såsom Ombud. Den förre för Sökanden och den sednare för Förklaranderne.

Hans Olofsson framlemnar twå till H Rn ställda skrifter, så lydanden:

”Emedan Hemmnasegaren etc Litt A

Hmmansegaren etc. Litt B

Sökandens Ombud witsordar Nils Perssons uppgifter och yrkar att Förklanden Nyman, hwilka enligt intyg i Nämnden är wederhäftig och skjuklig till ifrågawarande befattning, må förorda att i Sökandes ställe öfvertaga densamma.

Utslag

Afsagt den 10 Juni 1848.

Enligt obestridd uppgift har sökanden sju minderårige barn, Och som Förklaranden Isak Nyman icke gittat wisa laga ursäkt ifrån ifrågawarande förmynderskap, finner H Rn skäligt att med Peter Olofsson entledigande, förordna Isak Nyman till förmyndare för Jöns Perssons från Tråstorp omyndige söner, Anders Peter, Karl Johan och Lars Gustaf, under förbindelse att å nästa Ting för Domstolen uppwisa afträdande förmyndarens redogörelseräkning och öfrigt noga iakttaga Lagens föreskrifter i 22 och 23 Kap. ÄrfdaBalken så att Nyman hwarje år uppgör och afslutar förmyndare räkning att tillhandahållas de omyndiges närmast fränder till granskning.

———————————————————————————————————-

1849 den 1 maj

no 5 Peter Olofsson i Dockekulla

Uti det med No 22 i förm. Prot. för sistl. Ting anmärkte ärende angående Nils Jonssons i Fjärsbo ansökning om befrielse från förmyndandeskapet för aflidne Gudmund Jonsson från Beta fem omyndige barn och förordnade för Bonden Peter Olofsson i Dockekulla att i stället wara barnens förmyndare, företes Krono Ln C.G. Asklund å Sökandes wägnar bewis från N.D. Netzell och Gustaf Swensson i Dockekulla att Peter Olofsson den 12 nästlidne April erhållit del af Rättens sista Tings meddelande Protokolls utdrag men Peter Olofsson låter sig likwäl icke afhöras. I anledning häraf och då Peter Olofsson genom sin utvaro lemnat ansökningen obestridd, befriar H Rn Nils Jonsson i Fjärsbo från förmynderskapet för Gudmund Jonssons från Beta omyndige barn och updrager …… åta deras styffader Bonden Peter Olofsson , hwilken gör i nästa Ting för Domstolen upwisa ……. förmynderskapsredogörelseräkning och i öfrigt iakttaga lagens föreskrifter i 22 och 23 Kap. ÄB etc……

——————————————————

No 152 1850

Enligt …… fPr. för sisthållne W. Tg. under No 83 wisar, hade Bonden Peter Olofsson i Dockekulla under detta Ting bordt uppwisa wederbörligt arfskifte efter sin myndlings aflidne fadern Peter Jönsson från Rumpebo. Men som Olofsson ej fullgjort nämnda åliggande warder honom ålagt med böter af En Rd 32 sk under nästa lagtima H. Tg. , inlemnad omförmälte underskrift.

————————————————————-

No 211 1850

Wid wite af Tre Rd. 16 sk. bör Bonden Peter Olofsson i Dockekulla under nästa lagtima Winter Ting förete wederbörligt arfskifte efter sin mynlings aflidne fader Peter Jonsson från Rumpebo i följd af Rättens derom gifne föreskrift wid No 152 i Dbkn. för sisthållne S Tg.

———————————————————————————–

År 1852 den 9 Mars blef boupteckning upförd uti Sterbhuset efter hustru Anna Simonsdotter från Dockekulla i Kettilstad socken, som afled den 19 förledne februari, hwarvid hon efterlemnade sin man hemmansegaren Johan Svensson och följande barn, sönerna Hemmansegaren Johan Petter Jonsson i Långnäs, Simon Jonsson i Britteborg och Salomon Jonsson i nämnda by och socken, samt döttrarna Anna Lena, gift med hemmansägaren Carl Johan Hultgren i Wästersum och förut aflidna dottern Stina Karins efterlefvande omyndiga barn Johan Petter Persson samt Anna Maja Persdotter från Dockekulla, hvilka härwid företrädes af deras laga förmyndare förre nämndemannen Sven Svensson i Wästersum.

Och är alla härwid tillstädes utan sonen Salomon , som därför nu företrädes af sin broder Johan Petter Jonsson.

Enkomannen tillsades att under eds förbindelse upgifva fastighetens ställning, som den vid dödstimman befanns, hvarefter uppteckningen skedde sålunda.

( härefter räknas alla saker upp, men jag har valt att bara redovisa huvudgruppernas värde, utom i vissa fall då det av intresse redovisas sak för sak.)

Guld 2, –

Silfver 25,15

Koppar 28,14

Tenn 7, –

Köks och Jernsaker 19, …

Smedjeredskap 8, –

Husgerådssaker 28,30

Kreatur

1 Ko Grolla 15, –

1 do Bleka 13, –

1 Kalf 5,24

1 Får 1,16

2 dito med lamm 4, 8

39, –

Gångkläder 30,10

Sängkläder och Linne 64, 8

Diverse 20, …

Fodringar

Hos sonen Simon Jonsson i Britteborg, enligt

skuldebref af den 19 juli 1847, återstående kap. 66,32

Utgående ränta beräknad till denna dag 1,30. 6

Hos Erik Svensson i Långnäs, enl. skuldsedel

af den 20 maj 1847, återstående kapital 18,26

ränta derå från den 20 maj 1851 ,11. ….

Hos son Johan Petter Jonsson i Långnäs,

köpeskilling för den aflidnes försålda fastighet

1/12dels mtl. Långnäs, enligt kontrakt af den

28 maj 1851 1111, 5. ..

hvaraf hälften bör erläggas den 14 i denna månad

och återstående hälft den 14 mars 1853, med

ränta på salusumman från den 14 mars 1852

Fatighet

Enligt fastebref af den 13 oktober 1813 har den

aflidna under sitt Enkostånd inköpt uti frälse-

hemmanet Dockekulla Ett Sextondels mantal

som värderas till 500, –

Enkomannen Johan Svensson eger derjemte

……… uti samma hemman och lida hemmans-

tal eller 1/16 dels mtl. Dockekulla, som här

…………..

Summa Inventarie banko 1 972,15. 6

Skulder

Till Nils Persson i Björksätter kap. 66,32

ränta från den 6 oktober 1850 1,29. 6

Till Carl Gudmundsson i Beta, kap. 50, –

ränta från den 20 februari 1851 3, . 1

Till Enkan Stina Kajsa Olofsdotter i Rumpebo 33,16

ränta från den 19 februari 1851 2, . 2

Till son Johan Petter i Långnäs kap. 33,16

ränta från den 10 oktober 1850 2,32. 2

Dito man , utgifter för begrafningen 33,…….

Dito man för 24 kördagsverken 24, –

dito dito 10 mansdagsverken 3,16

Till son Johan Petter ytterligare,

uplånde till liqvid af laga skifte 22,32

ränta från den 2 December 1850 1,22. 1

mågen Carl Johan Hultgren 1,….

1/8 procent af Inventariesumman till

Kjettilstad fattigkassa 2,2…..

Bouptecknings och wärderingsarfvoden 11,…..

Summa skuld 289,…..

Sterbhusets behållning altså banko 1682, …..

Att sterbhusets ställning är rätt upgifven och att ingen ting är med upsåt undandöljt betygas under eds förbindelse, se ofvan Johan Svensson

Här närwarande intygar Johan Petter Jonsson, Simon Jonsson

Sven Svensson , Carl Johan Hultgren

Anmodade Boupteckningsman C.G. Asklund Jon Didrik Nilsson