Utdrag ur Kinda Härads Rätts Protokoll där Mörtetorp nämns

Tillbaka

 

1835 – 58

1835 den 1 Maj

§ 16 Sven Magnus Pettersson i Mörttorp

S.D. Med anledning af ingifven Bouptekning och gjord framställning, varder Bonden Sven Magnus Petersson i Mörttorp härmed förordnad till Laga förmyndare för Bonden Jonas Ericssons i Westersum, med nu mer afl. Hustrun Maria Arvidsdotter sammanaflade omyndiga döttrar Anna Lena, Maja Stina och Catharina, Åliggande Sven Magnus Pettersson , att 1 Rdgn. nästa Ting till Hdr. Rn ingifva behörigen uprättadt arfskifte efter myndlingarnas afl. moder, och i öfrigt noga iakttaga Lagens föreskrift i 22 och 23 Cap. Är. B.

———————————————————————————————

1840 den 17 februari

No 40 Mörttorp 1/8 Kr. Sk. Inteckn.

Inlemnades med anhållan om Inteckning följande Arrendekontrakt.

År 1840 den 13 februari blef af undertecknad, efter anmodan af Nämndemannen Erik Persson i Britteborg, såsom förmyndare för gossen Göran Göransson från Tranebo, dess ägande Ett åttondels mantal Kronoskatte Mörttorp, beläget i Kjettilstad Socken, för arrende på 7 års tid, till den högstbjudande uplåtet, räknade ifrån tillträdesdagen den 14 nästkommande Mars till afflyttningsdagen den 14 mars 1848, hwarwid följande willkor bestämmas.

1. Hemmansdelen emottages i laga stånd efter skeende syn, hwartill nu varande Arrendatorn är förbunden densamma lemna, samt måste således aflemnas i laga skick, efter af Jordägarens bekostade afträdeshusesyn, men tillträdessyn måste blifwande arrendator bekosta.

2. Behöfligt wirke till nödige reparationer wid Gården samt till hägn får tagas på ägorna, äfwensom wedbrand af löfwed och windfällor, men allt afsalu af skogseffekter förbjudes.

3. Alla från hemmansdelen utgående …….. af hwad namn och beskaffenhet de vara eller blifwa må tillika med förmögenhetsafgiften måste blifwande arrendatorn bestrida.

4. Som gården tillhör en omyndig måste enligt uti kungörelserne härom skedd påminnelse Arrendatorn om dess anbud skall uptagas, förete och aflemna antaglig borgen för arrende skyldigheternes fullgörande.

5. Arrendesumman; som genom klubbslag bestämmes betalas den 14 Mars efter hwarje års skörd och sålunda första arrendet den 14 Mars 1842.

6. Allt å hemmansdelen blifwande foderämne måste med …samma upstellas, samt icke det måste derifrån afföras med kontraktets förlust.

Sedan förutnämnde weckor blifwit för närvarande spekulanter kungjorde, skedde utropet som efter flere bud och öfwerbud samt lemnad betänketid, slutligen stadnade wid den omyndiges Swåger Hemmansegaren Swen Magnus Peterssons i Mörttorp högsta anbud af Femtio Fem Riksdaler / 55 / Rd. 26 sk. 8 r. Bankomynt, hwilket på enligt auktionssätt stadgades.

Sålunda till den högstbjudande för ………, betygar som ofvan C.G. Asklund.

Med detta kontrakt förklarar wi oss ömsesidigt nöjde. Swante Pettersson arrendator

Erik Persson förmyndare

På en gång närwarande wittnen Skogvaktaren L.P. Andersson Peter Olofsson i Dockekulla.

I stället för den uti 4 punkten af detta Kontrakt föreskrifne borgen, lemnas förmyndaren härigenom rättighet att utan mitt widare hörande och på min bekostnad söka och erhålla laga inteckning uti mitt ägande Ett Åttondels mantal Kronoskatte Mörttorp för Kontraktets fullgörande i hela dess vidd, betygar Mörttorp som ofvan S. M. Pettersson

Wittnen C.G. Asklund Peter Olofsson

Och som Swen Magnus Peterssons äganderätt till pantförskrifne fastigheten derjämte styrktes med dels arfsskifte af den 10 Maj 1834 efter afl. Göran Arvidsson från Tranebo, och dels under lagfart warande Köpebref. Altså fann Härads Rätten skäligt att. jemlikt Kongl. förordningen den 15 juli 1818 bevilja laga Inteckning å berörde fastighet 1/8 mtl. Kr. Sk. Mörttorp f. Nman. Erik Persson i Britteborg, såsom förmyndare för omyndige Göran Göransson till säkerhet för fullgörandet till alla delar af ofwanintagne Arrendekontrakt. Derom bevis skulle samma kontrakt påtecknas.

—————————————————-

No 35 Mörttorp Den 17 februari 1840

Erhöllo Swen Magnus Petersson och hans hustru Inga Stina Göransdotter å 1/16 mtl. Kr. Sk. Mörttorp emot Köpesumman 800 Rd. Banko, laga upbud ———- 2dra gången.

————————————————–

No 65 1840 Mörttorp

Å 1/16dels mtl. K. Sk. Mörttorp meddelades Swen Magnus Petersson och hans hustru Inga Stina Göransdotter derstädes, emot köpesumman 800 Rdr. Bko, lag upbud — 3dje ggn.

———————————————————

No 10 1842 1 februari

Efter derom gjord skriftlig ansökning finner Hrd. Rn. skäligt endtlediga Swen Magnus Petersson i Mörttorp från dess hittills innehafda Förmynderskap för hemmansägaren Jonas Ericssons från Westersum, nu i Bällinge, 3 omyndiga döttrar Anna Lena, Maria Christina och Catharina samt i stället uppdraga denna befattning åt Bonden Eric Jacobsson i Gårdeby som har att å första Rgs dagen af nästa Ting……. etc. ……

———————————————————

1844 den 9 maj

No 8 Mörtetorp

I Lagfartsafseende inlemnar Krono Länsmannen C.G. Asklund följande salubref.

” Jag Swen Magnus Petersson med min kära hustrus ja och samtycke uplåter och försäljer härmedelst till wår swåger och Broder Göran Göransson i Tranebo genom dess laga Förmyndare Bergsnämndemannen Erik Persson i Briteborg wårt dels ärfda och dels inköpta Ett Åttondels mantal efter helt räknadt uti Krono Skatte hemmanet Mörtetorp beläget uti Kettilstad Socken , Kinda Härad och Östergöthlands län emot en öfwerenskommen betingad köpesumma stor, Ett Tusende Sexhundrade Riksdaler Bankomynt. Och som denna Köpesumma blifwit dels kontant och dels genom förbindelser betald och härigenom qvitterad altså afhände wi oss, barn och efterkommande att rätt till detta 1/8 mantal Krono Skatte Mörtetorp, med allt hwad dertill nu lyder af ålder lydt och hädanefter lagligen tillminnas kan och tillegna detsamma förbemälta Göran Göransson i Tranebo för sig och efterkommande öfwertaga nyttja och som wälfången egendom anwända i fördesto mera visshet är detta Salubref tillkallade wittnens närvaro af oss underskrifwit.

Mörtetorp den 18 mars 1844.

Swen Magnus Petersson Inga Kristina Göransdotter

På en gång närwarande wittnen C.G. Asklund Jon Didric Nilsson ”

I anledning heraf och då Säljarnas åtkomst styrkes med arfsskifte af den 10 maj 1834 efter aflidne Göran Arwidsson från Tranebo samt Fastebref af den 28 oktober 1840, finner Härads Rätten skäligt meddela omyndige Göran Göransson upbud å 1/8 mtl Kr. Sk. Mörtetorp mot Köpesumman 1600 Rdr. Banko. nu ———– 1sta ggn.

——————————————————————

No 44 Mörtetorp 1844

Härads Rätten beviljar omyndige Göran Göransson upbud å 1/8 mtl. Kr.Sk. Mörtetorp, mot köpesumman 1600 Rdr. Bko. nu ———- 2dra gången.

———————————————

No 72 Mörtetorp 1845

1/8 mtl. Kr. Sk. Mörtetorp upbjudes för omyndige Göran Göransson mot köpesumman 1600 Rd. Banko. nu ——– 3dje ggn.

——————————————————–

År 1851 den 6 Augusti innstelde sig undertecknade efter vederbörlig anmodan, för att förrätta Laga Boupteckning efter Torparen Salomon Persson i Jonsbo på Mörttorps ägor i Kjettilstad socken, som aflidit den 1ste i denna månad. Hans arfvingar äro efterlemnade Enkan Carolina Millberg, barnen med förra giftet, sonen Salomon August 16, och Dottren Stina Carin 11 år gamla, och med sin förenämnde Enka sammanaflade sonen Petrus 14 dagar gammal.

Barnens rätt bevakades af de förstnämnde barnens Lagl. tillförordnade förmyndare Hemmansägaren Nils Olofsson i Hålebo af nemnde socken. Qvarlåtenskapen upgafs af ……… Enka, hwilken tillsades att enligt Lagens föreskrift vid Eds förbindelse, upgifwet sådant som det vid den aflidnes frånfälle befans, hvar efter förrättningen företogs i den ordning som följer.

( härefter räknas alla saker upp, men jag har valt att bara redovisa huvudgruppernas värde, utom i vissa fall då det av intresse redovisas sak för sak.)

Koppar, Then och Malm 5,35

Jern och Kjökssaker 9,34

Smedjeredskap 6,44

Snicareredskap 18, 2

Husgeråd 20,36

Mans Gångkläder 42, 4

Sängkläder 21,28

Diverse Waror 21,40

Kreatur

1 Ko 25, –

3 st Får 6, –

1 Gris 1, –

Befintlige Husbyggnader vid Torpet Jonsbo

1 Stuga med därintill skiftad en liten Bod 38, –

1 Loge och ett Fähus, hvar emellan är skiftad en

foderlada, samt ett litet Svinhus 30, –

Gröda och Bruk

12 Kappors Råg utsäde 7,24

2 Tunnor Potatis do 13,16

Utestående fordringar

Utaf Anders Jacobsson i Gröndahlen enl. Revers af den

25 April 1851 33,16

Do af Drängen Anders Millberg i Kåtebo 4, –

Summa Inventarium 304,39

Skulder

Till Nils Olofsson i Hålebo enligt Revers 29, –

Till Anders Pet. Larsson i Rumpebo för Likskjuts 2, –

Till Enkan Stina Cajsa i Rumpebo för Klädseln till Liket 1, –

För Boupteckningen 1,24

Till Petter Olofsson i Dåckekulla för biträde vid Boupteckningen ,16 1/8 procent å Inventariesumman till Kjettilstad fattigkassa ,18  Summa Gäld 34,10

 

Summa Behållning 269,38

Att allting är redeligen uppgifvit och intet dent ringaste med vet och vilja undandöljt, kan jag med Ed bestyrka, om så påfordras skulle. Jonsbo som ofvan Carolina Millberg C.M.B.

Å de Omyndiges wägnar Nils Olofsson i Hålebo

Sålunda vore som uppgifvet är upptecknadt och wärderat intygar:

E. Persson , Petter Olofsson i Dockekulla

———————————————————

No 27 1856

År 1856 den 27 October förrättades på wederbörlig anmodan Bouppteckning efter Göran Göransson i Mörttorp som afled den 3 sistl. september samt efterlemnat följande arfvingar utom Enkan Brita Maja Nilsdotter, neml. 4 st med henne sammanaflade barn deraf sönerne Nils Göran på 8de, Carl Petter på 4de, Salomon på 1ste och dottern Inga Stina 6 år gammal.

Enkan hade till biträde kallat Jacob Johansson i Hålebo, som härwid är tillstädes och för att bewaka de omyndiga barnens rätt inställde sig Hemmansbrukaren Salomon Persson i Hålebo, som åtager sig att blifwa dera laga förmyndare, och förrättningen företogs i följade ordning…

( därefter uppräknas alla inventarier, men där jag bara visar summan av varje kolumn)

Silfver 32.64

Koppar 30.30

Tenn o Malm 2.56

Bleck 1.20

Jern o Kökssaker 24. 4

Husgeråd 41. 8

Gångkläder 46. …

Säng o Linnekläder 39. …

Åker o Körredskap 41. ..

Kreatur

1 sto om 6 år 90.

1 do 3 år 50.

1 par Oxar gamla 100.

1 Ko liten 18.

1 dito ………… 24.

1 dito ……….. 25.

1 dito ………… 22.

1 Kalf 10.

1 dito 10.

.. Får 6.22

.. Grisar 4.

dito 10.32

370.16

Glas o Postelin 2.40

Diverse 14.22

Fastighet

1 mtl Kronoskatte Mörttorp 1500.

Wäxande grödor 66.16

Utestående fordringar:

Nils Johannson i …… enligt revers af den 7 dec 1847 32.18  ränta fr. 1 d. 1855 1.32

Enkan Karolina M…berg i Jonsbo  enligt revers d. 21 sep. 1852 8.  ränta .42

Anders Jacobsson i Gröndalen 30.

 

Summa tillgångar 2277.40

 

Skulder till:

Per Isac Samuelsson i Bestorp 266.32  ränta från 4 oct. 1855 16. 8

Per Olofsson i Dockekulla enligt 4 st skuldsedlar 293.36

ränta 1. 1. 2

ränta 3. 8

ränta . 35

ränta 2. 9. 7

Maja Nilsdotters arfvingar i Hålebo 66.32  ränta från 20 oct 1855 2.42

Carl Gustaf Tyrsson i Närstad 133.16  ränta från 1 nov. 1855 7.20

Enkan Maja Månsdotter i Närstad 100.  ränta från 2 februari 1856 4. ..

Carl Johansson i Beta 60.  ränta från 26 sistl. februari 2.15

Carl Gudmundsson den yngre i Beta 66.32  ränta från 8 sistl. Juni 1.22. 5

Dito man 50.  ränta från 8 sept. 1855 2. 2

Per Jönsson i Rumpebo 200.   ränta från 29 sistl. januari 8.26

Samme man 53.16  ränta från 1 maj 1856 1.25

Samme man utan sedel, ett lån 66.32   ränta .20

Johan Samuelsson i Hålebo 33.16  ränta från 16 juli 1856 .26. 2

Mjölnaren Hansson i Åtwid 116.32   ränta fr. 1 now. 1855 6.32

Peter Jönssons enka i Rumpebo 133.76   ränta från 3 now. 1855 7.28. 8

Innestående förmyndaremedel för aflidne  Salomon Persson från Jonsbo 2ne barn

enligt förmyndare räkning ef den 21 sept.  1855. 150.12. 5  ränta från sagde dag 9.23. 7

Wästgjöthen Larsson för kläder 24.

Samuel Olofssons i Ärnäsets dotter

Anna Maria Swensdotter 60.  ränta från den 7 sistl. mars 2. 9. 2

Anders Fredrik Johansson i Skår 33.16  ränta från 7 oktober 1854 3.44

begrafningskostnad enligt specifikation 72.12.10

Drängen Gustaf Augustsson i Tomasbo 17.10  ränta från 17 sistl. april . …..

Jaen Jansson i Långnäs 33. ….   ränta från 29 nov. 1855 1. ….

afl. Nils Perssons i Björksäters arfvingar 66. …   ränta från 16 sistl. december 3. ..

Samma arfvingar 133. ….  ränta från 28 sistl. december 6. ….

Fattigprocenten till Kettilstads socknes fattiga 2. ..

Bouppteckningsoch wärderingsarfvoden 12. …

 

Summa skulder 2348. …

 

Att tillgångar och skulder blifwit redeligen uppgifvna och intet är med wett och wilja undantaget betygar under edslig förbindelse Mörttorp den 27 oktober 1856:

Brita Maja Nilsdotter B.M.N.D Jacob Johansson i Hålebo

å barnens wägnar underskrifver Salomon Persson S.P.S.

Bouptecknings och wärderingsmän C.W. Sandstöm J. Pettersson

 

———————————————————

No 46 1859

År 1859 den 18 april blef på begeran bouppteckning an…… efter aflidne inhysesmannen Sven Magnus Pettersso från Mortorp i Kettilstad soken Kinda Härad som med döden afled den 7 dennes och efter sig lemnade jämte Enkan Inga Stina Göransdotter och följade bröstarfvingar,

Dottren Matilda Augusta gift med drängen Carl Johan Endahl i Tranebo, Dottren Albertina Charlotta 20 år, Dot. Inga Carin 16 år, Dot. Anna Lisa 13 år , Dott. Christina Sabina 10 år och Ämma 7 år Gammal, De omyndias rätt bevakades af Hemmanbrukaren Petter Jönsson i Rumpebo och med åtagande att blifva förmyndare. Enkan tillsades att uppgifva boet sådant det vid den aflidnas dödstimma befans och ärindrades om Lagens föreskrifter och bouppteckningen företogs i följade ordning.

( därefter uppräknas alla inventarier, men där jag bara visar summan av varje kolumn)

Koppar 2.25

Diverse 14.25

Gångkläder 30.15

Summa inventarier 46.65

Gäld o Skuld

Lånt contant af Carl Gudmundsson  i Beta till begrafningen sammanräknat 38.79

Till Enkan Anna i Finhemm för matlagning vid begrafning 1.50

Till medikamenter från apoteket till  ……….. .50

Till Lars i Härsjö för Likskjutsen 3.

Till do man för ärter m. mera 3.

Till S.M. Jonsson i Rumpebo för skoarbete 3.50

Till skräddaren Sjögren för syning 4.

Auktionsskuld i Cr. Comisargs  Sandström 3.

Till Handlande på ….. efter räkning 8.45

Till Carl Erik i Jonsbo 1.16

Till dottern Albertina för tidspillan  i …… 1.

Auktionsskuld för Hålebo auktion 5.

Till Erik i Tranebo för Graföpning .50

Cal Johan Gudmundsson i Beta 18.

Till Petter H…sson i Dåckekulla  efter räkning 4.50

Till Handlande Calén efter uppgift 3.50

Till Johan i Tranebo 1.

Skuld till Jackop Petter i Gröndalen 2.91

Till Carl Endal för flera dagars  tidspillan m.m. 6.

Återstående skuld till Magnus Olofsson i Beta 4.

För 4 .. bräder till Jonas i Mörttorp 1.

Till Hanlande J.P. Jaensson efter upp- gift räkning 25.

Till Carl i Briteborg 2.

Skuldsedel till Jaen Peter i Långnäs efter uppgift 124.50

Skuldsedel till Carl Gudmundsson i Veta af den 7 september 1850 capital 100.

5 år 7 månader 11 dagar ränta med Bevil. afdrag 32.

Skuldsedel till Nils Petter Nilsson i  Hofsta af den 22 februari 1850 capital 50.

2 månaders ränta .45

Till Nils Petter Nilsson i Hofstad revers af den 15 januari 1857 capital 50.

Ett år 3 månader 17 dagar ränta 3.69

Till sin svärmoder Enkan Inga Persdotter i Tranebo revers af den 25 februari 1857 300.

2 år 4 månad. 23 dagars ränta 6.

Till Alm i Hagstugan revers af den 22 augusti 1857 capital 50.

7 månader 26 dagar ränta 1.83

Till Erik Pärsson i Boda revers af den 1 april 1857 capital 24.

2 år 17 dagars ränta 1.81

Boupteckningsarfvode 2.

werderingsman .50

1/8 procent till Kettilstad fattigcassa . 6

 

Summa Gäld 918.88

 

Samma gäld som öfverstiger inventariet 872.23

Att detta bo så väl tillgångar som gäld är redeligt uppgifvet och icke det ringaste uppsåtligen undandålt betygar under edelig förpliktelse Inga Stina Göransdotter

Nils Petter Nilsson godman för enkan

Så ….är efter uppgift noga antecknat och wärderat intyga: Sven Ericsson i Getskinsbo bouppteckningsman

Carl Gudmundson i Beta wärderingsman