Kinda Härads Rätts Protokoll

Tillbaka

Lite utdrag från

Kinda Härads Rätts Protokoll

innehållande bl.a.

Lagfarter, köpekontrakt, bouppteckningar

rörande Tranebo

mellan åren 1835 – 58

§56 1835 Tranebo

S.D. Till styrka för Eric Jonssons och hans hustru Stina Greta Börjesdotters åtkomst till 7/80 mtl. Kr. Sk. Aug. Tranebo, som de för 1333 Rd. 16 sk. Banco, försålt till deras son Johan Ericsson och hans hustru Inga Jaensdotter derstädes, inlemnas ett för säljarne den 13 Juli 1819 utfärdadt fastebref å 3/7 delar uti 11/20 af 1/4 å berörde hemman, men enär åtkomsten till hela försålde hemmansdelen icke därigenom styrkes skall densamma till öfrige 16/560 delar innan 2dra upbudet kan beviljas , behörigen styrkas.

————————————————————

§66 1835 Tranebo

S.D. Med Bouptekning af den 11 Maj detta år efter afl. Börje Erlandsson och hans äfven afl. hustru Catarina Bo…dotter från Tranebo, fullgjorde Eric Johansson och hans hustru Stina Greta Börjesdotter åtkomst till 7/80 mtl Kr. Sk. Augment Tranebo, som de försålt och i anledning deraf finner Hrd. Rn. skäligt bevilja köparen Johan Ericsson och hans hustru Inga Jaensdotter å berörda fastighet , emot köpesumman 1333 Rd. 16 sk. Bco, laga upbud 2dra gången.

—————————————————————–

1835 den 30 October

§ 91 Tranebo

S.D. Å 7/80 mtl. Kr. Sk. Augm. Tranebo beviljades Johan Ericsson och hans hustru Inga Jaensdotter derstädes, emot köpesumman 1353 Rd. 16 sk. Banco, laga upbud 3dje gången.

——————————————————————

No 30 1841

Uti ingifvna skriftliga ansökan anhåller Bonden Carl Johansson i Betha, såsom förmyndare för afl. hustrun Stina Israelsdotters från Betha 3ne omyndiga döttrar, om Härads Rättens tillstånd att försälja myndlingarnas ägande 1/160 mtl. Kr. Sk. Augment Tranebo i Kjettilstad socken, emedan denna hemmansdel skall vara för ringa att kunna serskildt bebos, och räntan för en blifwande köpeskilling förmodas wida öfverstiga den afkastning fastigheten lemnar. Och finner Hrd. Rätten skäligt bifalla, att ifrågawarande hemmansdel må försäljas å behörigen Auction, till hwad förrättande förre Nämndemannen Erik Persson i Britteborg härmed förordnas. Dock åligger det Sökanden tillse att fastigheten icke bortsäljes under verkeliga värdet, och att blifwande köpeskilling varder mot säkerhet i fast pant lagligen förrättad.

Auctionsåtgärden och därwid gjorda högsta anbudet måste underställas Härads Rättens pröfning innan köpebref får utfärdas.

———————————————–

No 6 1841

Sedan Hr. Rn. sista Ting under No 30 bifallit Carl Johanssons i Betha ansökning om försäljning af 1/160 mtl. Kr. Sk. Augm. Tranebo, tillhörigt hans myndlingars afl. hustrun Stina Israelsdotters från Beta tre omyndiga döttrar, upwisades nu ett wid anställd auction den 19 sistl. Mas upprättadt köpekontrakt af innehåll att Bonden Israel Israelsson i Tranebo inköpt hemmansdelen för 70 Rd. Bko. Och som denna köpesumma anses fullt motsvara hemmansdelen värde, blef försäljningsåtgärden af Hr. Rn. gillad så att köpebref får utfärdas.

————————————————

1841 den 23 september

No 16 Tranebo 1/160 mtl. Kr. Sk

Inlemnades med anhållan om Lagfart följande köpebref:

Enligt Lofl. Härads Rättens tillstånd den 3 sistl. Maj, uplåter och försäljer härmedelst undertecknad förmyndare för afl. hustrun Stina Israelsdotters från Beta omyndiga döttrar Maria Christina, Catharina, Greta och Inga Sara Jonsdöttrar, i mödernearf tillfallen lott Etthundrade Sextionsdels 1/160 mantal Krono Skatte Augment Tranebo i Kjettilstad socken beläget, till Bonden Israel Israelsson och hans hustru Anna Andersdotter i Tranebo för en wid Auction den 19 Mars detta år högstbjuden summa Stor Sjuttio / 70 / Riksdaler Bankosedlar.

Och som denna köpesumma i dag genom skriftlig förbindelse blifwit betald och härigenom qvitterad afhänder jag å mina myndlingars wägnar och dess arfwingar all äganderätt uti berörda 1/160 mtl. Krono Skatte Tranebo, hwilket altså köparen Israel Israelsson och hans hustru Anna Andersdotter tillegnas med alt hwad dertill lyder, af ålder lydt, eller hädanefter lagligen tillwinnas kan, som med min underskrift , i wittnens närwaro bekräftades.

Beta den 17 september 1841 Carl Johansson

På en gång närwarande wittnens underskrifnad Erik Persson, P.G. Eriksson i Briteborg.

Och som de mydlingars åtkomst derjemte styrktes med Arfsskifte af den 22 januari 1822 efter deras afl. moder fader Israel Zakrisson från Tranebo, samt Härads Rättens sista Ting, enligt hwad förmynderskaps Protokollet under No 6 innehåller, godkänt försäljningen.

Altså fann Härads Rätten skäligt bewilja Köparen Israel Israelsdotter och hans hustru Anna Andersdotter derstädes, å 1/160 mtl. Kr. Sk. Augment Tranebo, med köpesumman 70 Rd. Banko, laga upbud ——- 1sta ggn.

————————————————————-

1842 No 14 Tranebo

1/160 mtl Kr. Sk. Augment för Israel Israelsson och hans hustru Anna Andersdotter.

———————————————————

1842 den 6 juni

No 93 Tranebo

Bewiljas Israel Israelsson och hans hustru Anna Andersdotter å 1/160 mtl Kr. Sk. Augment Tranebo mot Köpesumman 70 Rd. Bco, upbud ———– 3dje ggn.

——————————————————-

1845 den 17 mars

No 73 Israel Israelsson i Tranebo

Till förmyndare för Hemmansbrukaren Jacob Jonssons i Tråstorp, med dess aflidna hustru Maja Stina Andersdotter sammanaflade omyndige döttrar, Gustafwa och Maja Lisa, förordnas härigenom Bonden Israel Israelsson i Tranebo, hwilken åligger att noga iakttaga Lagens föreskrifter i 22 och 23 Cap. Ärfda Balken, så att han hwarje år uppgör och afslutar förmyndare räkning att tillhandahållas de omyndiges närmaste fränder till granskning.

————————————————————-

1845 den 16 september

No 26 Johan Eriksson i Tranebo

Till förmyndare för Nils Hanssons i Hagstugan under Tranebo med dess aflidna hustru Carin Greta Andersdotter sammanaflade omyndige son Carl Erik förordnas härigenom Bonden Johan Eriksson i Tranebo, hwilken bör noga iakttaga Lagens föreskrifter …. etc…….

——————————————————–

No 9 1847 Inga Johansdotter från Tranebo.

I twå exemplar upwisas en efter afl. hustrun Inga Johansdotter från Tranebo, Kettilstad socken den 2 nästlidne Januari upprättad boupteckning af innehåll att tillgångarne upgått till 1481 rd. 9 sk. , skulderne till 1081 rd. 19 sk 3 rst och behållningen till 399 rd. 38 sk. 9 rst Bko.

Och som fattigprocenten finnes behörigen qwitterad så lägges ena exemplaret af boupteckningen bland Rns. handlingar och det andra återställes wederbörande sterbhusägare.

—————————————————————-

No 84 Tranebo 1847

För Carl Jansson och Lena Jansdotter uppbjudes 1/20 mtl. Kr. Sk. Tranebo emot köpesumman 1066 Rdr. 32 sk. Bco. nu ——– 2 ggn.

——————————————————————-

1847 den 5 maj

No 49 Tranebo

I lagfartsafseende framlemnar kronolänsmannen C.G. Asklund följande salubref:

”Jag Israel Israelsson etc… Litt C.”

jemte dels det efter Israel Zachrisson från Tranebo den 22 januari 1822 förättade arfskifte enligt hwilket Zachris Israelsson och Israel Israelsson erhållit 1/80 mtl. Tranebo hwardera, dels Häradsrättens för Israel Israelsson den 2 maj och dels 1ste October 1834 utfärdade fastebref, det ena å 1/80 mtl, och det andra å 1/160 mtl. Kr. Sk. Tranebo, dels ock H Rn den 28 October 1842 för Israel Israelsson och Anna Andersdotter den 28 October 1842 utfärdade fastebref å 1/160 mtl Kr. Ak. augm. i Tranebo.

Och enär säljarens åtkomst till försålde hemmansdelen således är wederbörligen styrkt, finner H Rn skäligt meddela Carl Jonsson och Lena Jansdotter i Beta uppbud å 1/20 mtl. Kr. Sk. augm. i Tranebo, emot köpesumman 1066 Rdr. 32 sk. Bko. nu —— 1 ggn.

No 49 Litt C

Jag Israel Israelsson med min hustru Anna Andersdotter och jag Zacharias Israelsson upplåter och försäljer wårt egande Ett Tjugondedels mantal Krono Skatte Augments hemman Tranebo i Kjettilstad Socken och Kinda Härad till …..egaren Carl Jonsson och hans hustru Lena Jansdotter i Beta för en öfwerenskommen köpesumma stor Ett Tusende Sextio Sex Riksdaler 32 sk. Banco. Och som denna köpesumma 1066 Rdr. 32 sk. Banco idag efter uppgjord liqvid blefwit till fullo betalt, hwilket härigenom qwitteradt warder, alltså afhåller wi oss med wåra barn och arfvingar all eganderätt till ofwannämnde 1/20 dels mantal Tranebo och tillegne detssamma köparen Carl Jansson och hans hustru Lena Jaensdotter att nu genast emottaga sådan den nu för närwarande befinnes, med egor och åbyggnad utan ringaste undantag af allt hwad dertill lyder eller hädanefter tillwinnas kan, hwilket med wåra namn och bomärken underställande uti tillkallade wittnens närwaro bekräftades

Tranebo den 12 Mars 1847

I Israelsson Anna Andersdotter Zachris Israelsson (bom)

Tillkallade wittnen

Erik Petersson i Briteborg Peter Olofsson i Dockekulla

———————————————————————————————————

1848 den 2 Maj Nr 3 Tranebo

Bestyrkes med ett den 12 Mars 184 f utfärdat lagligen bewittnadt salubref, att Israel Israelsson och hans hustru Anna Andersdotter samt Zakris Israelsson för 1066 Rdr 32 sk. Bko, sålt deras egde i detta Härad och Kettilstad Socken belägne 1/20 dels mtl. Krono Skatte Augment Tranebo till Karl Jansson och hans hustru Lena Jansdotter i Beta, hwilka å inköpt fastigheten erhållet uppbud wid allmänna Härads Tingen den 5 Maj och den 5 November sistlidne samt den 10de Mars innevarande år, och som etc.

————————————————————————————————————

1850 den 1 november

No 210

Enligt hwad Dbkn. för sisthållne S Tg. under No 146 gifwer wid handen, hade Bonden Göran Göransson i Tranebo under detta Ting birdt upwisa wederbörligt arfskifte efter sin myndlings aflinda moder Anna Maria Kristina Säberg från Rumpebo. Detta åliggande har dock Göransson ej fullgjort. Honom warder därföre ålagdt wite af Tre Rd. 16 sk att under nästa års lagtima W.Ting att inlemna omförmälte arfskifte.

Ur Häradsrättsprotokollen. Tranebo

———————————————————————————————————–

No 135 Tranebo

För Karl Jansson och Lena Jansdotter uppbjudes 6/20 mtl Kr. Sk augm. Tranebo emot köpesumman 1066 Rdr 32 sk. Banko.

nu 3 ggn

———————————————————————————————————

År 1852 den 12 Maj förrättades boupteckning efter Pigan Inga Persdotter i Tranebo i Kettilstad socken, som afled den 5 dennes och öfverlefdes af sin moder, Enkan Kristina Persdotter i Finnhemmet, samt följande syskon, Carl Pettersson i Forsaström, Johan Petter Pettersson i Åhagen, Ukna socken, Göran Pettersson i Åtvidaberg, Salomon Persson i Hålebo och Erik Persson i Tranebo, samt systern Carin, gift med byggmästaren Gustaf Andersson i Å…….., Lofta socken, alla myndiga, men af dessa äro endast Salomon och Erik härvid närvarande, bewakandes desse sina syskons rätt.

Modern Enkan Kristina Persdotter uppgifver , under eds förbindelse husets ställning sålunda.

( härefter räknas alla saker upp, men jag har valt att bara redovisa huvudgruppernas värde, utom i vissa fall då det av intresse redovisas sak för sak.)

Gångkläder 18,26

Diverse 12, 6

Skulder finnes icke , andra än begrafnings- kostnaden till modern, som uppgifves, jemte

Läkarelön, till 30, –

1/8 procent af tillgångssumman till Kettilstad fattigkassa 1, 1

Boupteckningsarfvode

Summa skuld

Hvilken skulle altså öfverstiga tillgångarna med

Sålunda vara rätt uppgifvet betygar under eds förbindelse som ofvan

Kristina Persdotter K.P.D.

Härwid å egan och våra syskons vägnar närwarande

Salomon Persson S.P.S. , Eric Persson E.P.S.

Anmodade Boupteckningsmän J. Asklund , Jon Didrik Nilsson

—————————————————