NÄSET

Tillbaka

I oktober år 1840 inlämnades följande kontrakt till Kinda Häradsrätt:

” Lifstidskontrakt:

Till förafskedade Lifgrenadieren Anders Lång uplåter underteknade uti hans och hans hustru Stina Jönsdotters lifstid den så kallade Kalfhagsnäset på Långnäs ägor mot följande willkor:

1. Anders Lång och hans hustru får sjelfwa bekosta byggnad till sitt behof samt begagna till sin bästa förmån bemälte hage Näset inom den hägnad som redan af dem är werkställd, mot årligt arrende 8 Rdr. Banko, hwilka betalas den 14 Mars hwarje år, och erlägges första året samma dag 1841.

2. Den löfskog som inom bemälde hägnad finnes får fritt till behof begagnas till löfbrott, men dock icke wanvårdas.

3. Behöflig wedbrand erhålles på Långnäs ägor så wäl som till hägn och stängsel.

4. Uti Badstuge och Hersjöwiken får begagnas till bergning det höfoder som tillhörer Långnäs hemman.

5. Efter begge deras död tillfaller deras arfwingar de hus som der då befinnes, men sjelfva jorden tillfaller jordägaren af Långnäs åter.

Sålunda öfwerenskommet och kontrakterat, som försäkras i tillkallade wittnens närwaro

Långnäs den 14 september 1840.

Med förestående kontrakt förklarar vi oss nöjde och förbinder oss upfyllandet häraf Ut Supra

Nils Gustaf Johansson Jaen Jaensson Erik Swensson Johan Peter Jonsson.

På en gång närwarande wittnen  Jonas Peter Johansson , Nils Pettersson bom dräng i Långnäs

Hwilket uplästes och till den framtida säkerhet, kraft och werkan Lag förmår inteknades. Derom bewis meddelades genom påskrift å kontraktet. ”

 

———————————————————————————————–

Med ovanstående kontrakt fick alltså avskedade Livgrenadjären Anders Lång , med hustru, tillåtelse att bygga ett torp på Långnäs marker, och så uppkom alltså Näset 1840.

Som det tidigare skrivits om, så hade inte Långnäs något soldattorp. Det var meningen att det skulle finnas ett , varför det inte gjorde det finns ingen förklaring på. I stället låg det i Valla uti Kättilstad, som också ingick i roten.

Näset fanns kvar till ca 1932, då det revs, och virket från stugan togs till ett hus vid gård 2.

De sista som bodde i Näset var ” Kalle och Kerstin på Näset”.  Han hette Nils Johan Karlström och hon Kristina Karolina Jonsdotter.

———————————————————————————————–

 

Boende i Näset

 

Anders Lång f. 6/7 1790 i Asby sn Död 23/3 1865

h. Stina Larsdotter f. 18/4 1790 i Åtvids sn. Död 12/10 1876

Barn:

Inga Lena f. 23/1 1820 i Kätt. sn Död 4/11 1887

Anders Fredric f. 28/3 1822 i Kätt. sn

Anna Brita f. 19/6 1825 i Kätt. sn

Maja Stina f. 6/8 1829 i Kättilstad socken.

Anders var livgrenadjär i Valla , Kättilstad socken. Och han flyttar 1839 ,med hustru och dottern Maja Stina, till Långnäs. Där får han 1840 tillåtelse att bygga och bo vid ”Kalfhagnäset”. ( se kontrakt)

Långnäs hörde till en soldatrote som tillsammans med två gårdar i Valla skulle hålla knekt.

Det var meningen att Långnäs skulle stå för marken och huset, men varför det blev så vet ingen.

Denne Anders Lång var alltså livgrenadjär i roten som Långnäs tillhörde, och därför fick han tillåtelse att bosätta sig , och uppföra ett hus vid Näset. Detta gjorde han på grund av avsked från kronan.

År 1861 kommer dottern Inga Lena hemflyttande från Ö Harg socken. Hon har just blivit änka, och kommer med tre barn.

Anders dör 1865. Hustrun, dottern Inga Lena och hennes barn bor kvar.

Om hustrun Stina står att hon är ”fattighjon”. Och om dottern står det att hon är ”utfattig”.

Stina dör 1876. Dottern Inga Lena och en dotter bor kvar, ” utfattiga”.

År 1879 flyttar dottern, och Inga Lena bor kvar ensam. Hon dör 1887.

———————————————————————————————–

Nils Johan Karlström f. 1/7 1854 i Tåby sn

h. Kristina Karolina Jonsdotter f. 13/5 1855 i Kisa sn.

 

År 1888 kommer Nils Johan med hustru till Näset. Han skrivs då att han ” Eger” Näset.

Denne Nils Johan, är en son till ovanstående Inga Lena Lång, som dog 1887, så troligen ärver Nils Johan stugan.

Han kommer med hustrun från Kisa socken, och han skrivs som ”skräddare”.

I HFL 1894-98 står att de ” Tillh. Kisa baptistförsamling”.

I längden 1900 – 08 står det att stugan ägs av J. A. Karlsson.  Det var han som ägde gård 2 i Långnäs. 

Hösten 1910 kommer en dräng dit, Karl Valentin Larsson, som sedan flyttar i slutet av 1911.  Men han kommer tillbaka hösten 1913, och
skrivs då först som jordbr. arb. , och sedan som skogsarb. 

Hösten 1919 kommer pigan Anna Maria Johansson dit. Men troligen gör hon det för att hon gifter sig med ovanst. Karl Valentin Larsson, i december samma år, 1919. 

De flyttade våren 1920 till Tjärstad socken. 

Nils Johan och hustrun finns kvar  , och han skrivs då som ” f.d. skräddaren”

Nils Johan dog 1925 i ” Hjertförlamning ”  .    Hustrun Kristina Karolina bor kvar till dec 1935, då hon flyttar till Kisa socken. 

Huset revs troligen efter det , och virket togs till ett hus vid gård 2.

 

———————————————————————————————–

 

Kortet taget vid Västantorp på Härsjö ägor.

Fr.v. Agnes Wennerberg, barnen Sonja och Sture, bakom står ”Kalle på Näset” Nils Johan Karlström,  och längst till höger står Gustav Johansson.

Kortet är taget ca 1920, på Midsommarafton.