Rättsprotokoll innehållande Långnäs

Tillbaka                                                                                                                                                                                          Fortsättning Rätts protokoll

 

 

Lite utdrag från

Kinda Härads Rätts Protokoll

innehållande bl.a.

Lagfarter, köpekontrakt, bouppteckningar

mellan åren 1835 – 58

1835 den 30 januari

§ 2 Långnäs Frälse 1/64

S.D. Med anhållan om Lagfart inlemnades följande Salubref

” Såsom Förmyndare för pigan Greta Svensdotter i Långnäs, samt Kinda Lofliga Härads rätt, meddelda tillstånd, uplåter underteknad härigenom och försäljer hennes efter föräldrarna i arf tillfallande En sextio fjärdedels, efter helt räknadt uti frälsehemmanet Långnäs i Kjettilstad socken, Kinda Härad och Östergöthlands Lähn beläget, till dess Brodern Eric Svensson och dess hustru Cajsa Nilsdotter i Långnäs, emot en på öppen och frivillig Auction högstbjudne summa stor Twå hundrade Trättio Riksdaler Banco Transport Sedlar. Och som denna köpeskilling Twå hundrade Trättio Riksdaler Banco på sätt köpe Contractet utvisar tillfullo blifwit betalt varder den härigenom wederbörligen qwitterad. Afhände jag för den skull ofvannämnde min familj med barn och efterkommande arfvingar all äganderätt till förestående En Sextio Fjerdedels frälse Långnäs och tillägnar detsamma ofvanbemälte köparen med barn och arfwingar att såsom ……… wälfångna egendom werldeligen bruka och behålla med allt hwad därtill nu lyda i hus, jord, skog och mark såsom egendomen befinnas eller hädanefter genom laga dom tillvinnas kan.

Till mera visso warder detta Salubref med mitt egenhändiga namn uti wittnens närwaro bestyrkt som skedde uti Långnäs den 24 januari 1835. Johan Petter Jonsson.

På en gång närvarande wittnen Jon Didric Nilsson Jacob Herrman i Walla

Och som Säljarens åtkomst derjemte styrktes med Arfskifte den 21 januari 1835 efter Enkan Lena Axelsdotter från Långnäs samt Hds. Rättens sista Ting under § 34 i förmyndare…… Protocollet godkändt försäljningen af Johan Peter Jonssons myndlings Greta Svensdotters andel. Altså fann Hds. Rn. skäligt bevilja Eric Svensson och hans hustru Cajsa Nilsdotter i Långnäs å 1/64 dels mtl frälse Långnäs emot köpesumman 230 Rd. Banko Transport sedlar.

Laga upbud 1sta ggn.

————————————————————————————————–

 

1835 Maj

§33 Långnäs fr. 1/96 mtl.

S.S. Inlemnades under anhållan om lagfart följande köpebref.

Jag Sven Svensson i Kallerstad Sante Lars socken gör härmed veterligt, det jag uplåter och försäljer till min broder bonden Eric Svensson och dess hustru Catarina Nilsdotter i Långnäs min i möderne arf tillfallne En Nittio Sjette dehl efter helt räknadt uti frälsehemmanet Långnäs i Kinda Härad och Kjettilstad socken beläget, och det för en betingad och öfverenskommen köpesumma stor Etthundrade TrettioSex Riksdaler 10 s. 8 rst. bankosedlar, och som denna summa 136 Rd 10 sk. 8 rst bankosedlar till fullo blifvit betalt varder den härigenom wederbörligen qvitterad, afhände jag mig förden skull all rätt till berörde 1/96 del frälse Långnäs, och tillägne detsamma köparen Eric Svensson och dess hustru Catarina Nilsdotter med efterkommande barn och arfvingar såsom det nu från denna dag för ägaren befinnas med all hvad dertilll må lyda af ålder lydt eller hädanefter lagligen tillwinnas kan, till yttermera wisso varder detta Salubref med mitt egenhändige namn uti tillkallade vittnens när och öfvervaro bestyrkt, som skedde uti Långnäs den 11 Maj 1835

Sven Svensson i Kallerstad säljare

På en gång närvarande wittnen Jon Didric Nilsson Jonas Peter Jaensson Långnäs

Hwilket efter upläsandet ordagrant infördes. Och som Sven Svenssons åtkomst till försålda hemmansdel derjämte styrktes med Arfskiften af den 21 sistl. januari 1835 efter hans aflidne moder Lena Axelsdotter från Långnäs, Altså fann Hrd. Rn. skäligt bewilja köparen bonden Eric Svensson och hans hustru Catharina Nilsdotter derstädes å 1/96 mtl. fr. Långnäs emot köpesumman 136 Rd. 10 sk. 8 rst bankosedlar laga upbud 1sta ggn.

———————————————————————————

 

den 1 juni 1835

§ 28 Långnäs fr. 1/32 mtl.

S.D. För winnande af Lagfart inlemnades följande Bytesbref.

Jag Jaen Svensson tillika med min kära hustru Anna Simonsdotter i Dockekulla bortbyter wårt efter wåra föräldrar och svärföräldrars ärfda En Trettio Tvåondel efter helt räknadt uti frälsehemmanet Långnäs i Kinda Härad och Kjettilstad socken beläget, wärderat till 408 Riksdaler 32 sk. Banco, till wår broder och svåger Eric Svensson och dess hustru Catarina Nilsdotter i Långnäs emot deras ägande Fem Etthundrade Nittio Twåondelar efter helt räknadt frälse Dockekulla, wärderat till 170 Riksdaler 13 sk. 4 rst Banco i förbemälte härad och socken beläget, och erhåller mellangift af skillnaden Tvåhundrade Trettioåtta Riksdaler 18 sk. 8 rst. Bancosedl. Och som denna mellangift summa 283 ( felskrivet i protocollet ) 18 sk. 4 rst. Banco är till fullo betalt warder den köpesumman vederbörligen qvitterad. Afhände wi för den skull oss all ägande rätt till berörde 1/32 del efter helt räknadt å frälse Långnäs och tillegnar det förbemälte Eric Svensson och dess hustru Catarina Nilsdotter med barn och efterkommande arfvingar såsom det för ägaren från denna dag befinnas så i hus, jord skog och mark med allt hvad dertill nu lyder af ålder lydt eller hädanefter lagligen tillvinnas kan.

Till yttermera visso warder detta bytesbref med våra namn och bomärken ………….. uti tillkallade wittnens när och öfvervaro bestyrkte, som skedde uti Långnäs den 11 maj 1835.

Johan Svensson Anna Simonsdotter A.S.D. i Dockekulla säljare

På en gång närvarande vittnen Jon Didric Nilsson Jonas Peter Jaensson i Långnäs.

Hwilket efter upläsandet ordagrant infördes, och som Jaen Svenssons åtkomst till bortbytta hemmansdelen derjämte styrktes med Arfskifte efter hans afl. fader Sven Johansson af den 17 October 1825 och del af den 21 sistl. januari efter äfven afl. modern Lena Axelsdotter, Altså fann Hdr. Rn. skäligt bevilja köparen Eric Svensson och hans hustru Catarina Nilsdotter i Långnäs , å 1/32 mtl. fr. Långnäs som de sig tillskiftat emot 5/192 mtl fr. Dockekulla och erlagd mellangift 238 Riksdaler 18 s. 8 rst Banco,. Laga upbud 1sta gången.

—————————————————————

Den 1 juni 1835

§ 31 Långnäs 1/64 mtl. fr.

S.D. …….. anhållan om Lagfart inlemnades ett så lydande köpebref

Jag Jaen Jaensson tillika med min kära hustru Stina Svensdotter i Hårsbo gör härmed kunnigt och veterligt att wi uplåta och försälja wårt efter wåra föräldrar och swärföräldrar i arf tillfallande En Sextiofjerdedehl efter helt räknadt uti frälsehemmanet Långnäs i Kinda Härad och Kjettilstad socken beläget, till wår broder och swåger Eric Svensson och dess hustru Catharina Nilsdotter i Långnäs och det för en betingad och öfverenskommen köpesumma stor Etthundrade Trettiosju Riksdaler 27 sk. Bancosedlar och som denna köpesumma stor 137 Rd. 27 s. Bancosedlar till fullo blifwit betald warder den härigenom wederbörligen qvitterad, afhände wi förden skull …alt ägande rätt till förberörde 1/64 del frälse Långnäs och tillägne detsamma köparen Eric Svensson och hans hustru Catharina Nilsdotter sådant det nu från denna dag befinnas så hus, jord, skog och mark, och allt hwad dertill nu lyder af ålder lydt eller hädanefter lagligen tillwinnas kan, till yttermera wisso warder detta salubref uti tillkallade vittnes när och öfvervaro med wåra namn och bomärkens undersättande bestyrkt som skedde uti Långnäs den 11 Maj 1835

Jaen Jaensson I.I.S. Stina Svensdotter S.S.D. i Hårsbo säljare

På en gång närvarnade wittnen Jon Didric Nilsson Johan Peter Jonsson i Långnäs.

Hwilket efter upläsandet ordagrant infördes. Och som Stina Svensdotters åtkomst till försålda hemmansdel derjämte styrktes med Arfskiften af den 17 October 1835 efter hennes aflidne fader Sven Johansson och den 21 sistl. januari efter äfven afl. modern Lena Axelsdotter från Långnäs, Altså fann Hrd. Rn. skäligt bewilja köparen Eric Svensson och hans hustru Catharina Nilsdotter i Långnäs å 1/64 mtl. frälse Långnäs emot köpesumman 137 Rd. 27 sk. bankosedlar laga upbud 1sta gången.

——————————————————————-

 

§ 37 Långnäs

S.D. Å 1/64 mtl. Långnäs beviljades Eric Svensson och hans hustru Cajsa Nilsdotter derstädes , emot köpesumman 230 Rd Bco, Laga upbud 2dra gången.

——————————————————————————–

§23 1835

S.D. Enligt Hd. Rn. sista Ting under § 72 medelte tvistande resolution, upvistes nu ett vid förrättad Auction 21 sistl. Mars uprättadt köpecontract på Jaen Larssons i Wena myndlings , Pigan Anna Jacobsdotters fastighet 1/16 mtl Fr. Långnäs, Gröndahlen kalladt, Innehållande detta Contract att f. Nmn. Arvid Arvidsson i Walla inköpt denna fadtighet för 910 Rd. Bancosedlar, och som denna köpesumma anses fullkomligen motsvara hemmansdelens värde, varder försäljningsåtgärden af Hdr. Rn. gällande så att köpebref får utfärdas.

——————————————————————————-

1835 den 30 October

§42 Långnäs

S.D. Å 1/32 mtl frälse Långnäs som Eric Svensson och hans hustru Catharina Nilsdotter derstädes bortskiftat emot 5/192 mtl. fr. Dockekulla och erlagd mellangift 238 Rd 18sk. 8 r. Bco , beviljades laga upbud 2dra gången.

———————————————————

§ 45 Långnäs 1835 den 30 October

S.D. Å 1/64 mtl. fr. Långnäs beviljades Eric Svensson och hans hustru Catharina Nilsdotter derstädes emot köpesumman 137 Rd. 22 sk. Bco, laga upbud 2dra gången.

—————————————————————-

1835 den 30 October

§ 47 Långnäs

S.D. Å 1/96 mtl Fr. Långnäs beviljades Eric Svensson och hans hustru Catharina Nilsdotter derstädes emot köpesumman 136 Rd. 10 s. 8 r. laga upbud 2dra gången.

——————————————————————

1835 den 30 October

§ 62 Långnäs

S.D. Å 1/64 mtl Frälse Långnäs beviljades Eric Svensson och hans Hustru Cajsa Nilsdotter derstädes emot köpesumman 230 Rd. Bco , laga upbud 3dje gången.

——————————————————————-

§ 2 Långnäs eller Gröndahlen 1/16 mtl. frälse

S.D. Inlemnades under erhållan om Lagfart, ett så lydande Salubref.

” Såsom Förmyndare för Pigan Anna Jacobsdotter från Långnäs samt enligt Kinda Lofliga Härads Rätt meddelade tillstånd, uplåter underteknad härigenom och försäljer hennes dels i arf efter fadren, och dels af modren öfverlåten, som enligt uprättade och fastställdt Arfsskifte utvisar hennes ägande En Sextondel efter helt räknadt uti frälsehemmanet Långnäs, Gröndahlen kallad i Kjettilstad Socken Kinda Härad och Östergöthlands Län beläget, till Bonden Anders Jacobsson och dess hustru Brita Stina Andersdotter Gröndahlen, emot en på öppen och frivillig Auction högstbjuden summa stor Nio Hundradetio Riksdaler Bancosedlar, och som denna köpesumma Niohundradetio Riksdaler Banco på sitt köpecontract innehåller, till fullo blifvit betald, varder den härigenom vederbörligen qvitterad. Afhände jag för den skull ofvan nämnde P..llens med efterkomman barn och arfvingar, all äganderätt till förestående 1/16 dels af frälsehemmanet Långnäs eller Gröndahlen kalladt, och tillegne detsamma ofvanbemälte köpare Anders Jacobsson och dess Hustru Brita Stina Andersdotter med Barn och arfvingar, såsom annan dess välfångne Egendom werldeligen bruka och behålla, med allt hvad dertilll må lyda, hus , jord, skog och mark, sådan Egendomen nu befinnes eller hädanefter genom laga Dom tillvinnas kan.

Till mera visso varder detta Salubref med mitt namn och egenhändiga bomärkes undersättande i vittnens närvaro bestyrkt som skedde uti Herna den 27 Februari 1836.

Jaen Larsson bomärke

På en gång närvarande vittnen: Jon Didrik Nilsson Jonas Persson i Valla.

Hwilket efter upläsandet ordagrant i Protocollet infördes. Och som omyndiga Anna Jacobsdotters åtkomst till försålda fastigheten derjemte styrktes med Arfsförening af den 12 Mars 1833 efter hennes aflidne fader Jacob Persson från Långnäs. Altså fann Häradsrätten väl skäligt bevilja Bonden Anders Jacobsson och hans hustru Brita Stina Andersdotter i Gröndahlen, å 1/16dels mtl. Frälse Långnäs, Gröndahlen kalladt, emot Köpesumman 910 Rd. Bancosedlar Laga Upbud 1 sta gången.

Dock måste de då Andra upbudet nästa Ting sökes behörigen styrka att Hds Rätten bifallit och godkänt denna försäljning.

—————————————————–

 

§ 16 Långnäs 1/16 mtl Fr.

S.D. Under anhållan om Lagfart inlemnades följande Salubref:

” Jag Nils Johansson i Fjersbo uplåter och försäljer härmedelst mitt uti arf efter min aflidne Fader Bonden Johan Johansson ifrån Betha, tillfallne Ett Sextondels frälsehemman Långnäs i Kjettilstad Socken och Kinda Härad beläget, till min kära Broder, Bonden och välförståndige Johan Johansson i Långnäs och dess hustru Anna Danielsdotter för en betingad köpesumma stor Åttahundrade Trettio Tre Rd. 16 sk. Bancosedlar och som desse 833 Rd. 16 s. Bco på sätt köpecontraktet innehåller, blifvit betalt och härigenom qvitteras, afhänder jag mig, min hustru, Barn och arfvingar, all äganderätt till förberörde 1/16dels frälsehemman Långnäs, hwilket altså min Broder Johan Johansson med dess hustru utan förbehåll tillegnas, med allt hvad dertill lyder eller framdeles lagligen tillvinnas kan, att nyttja, bruka och behålla som annan dess välfångna egendom, förbindandes jag mig dessutom till he….. efter Lag, hwilket med egenhändiga underskrifter i tillkallade wittnens närvaro bekräftas.

Aska den 29 april 1837 Nils Johansson Fjersbo

På en gång närvarande wittnen: Jon Asklund C.G. Asklund

Hwarjemte Säljarens åtkomst styrktes med Arfskifte af den 14 Mars 1831 efter afl. Johan Johansson från Betha. Och i anledning deraf fann Härads Rätten skäligt bevilja Johan Johansson och hans Hustru Anna Danielsdotter å 1/16 mtl Frälse Långnäs, emot Köpesumman 833 Rd 16 s. Banco. Laga upbud 1sta gången.

—————————————————————-

§ 94 1837 Långnäs

S.D. Beviljades Anders Jacobsson och hans Hustru Brita Stina Andersdotter 1/16 mtl fr. Långnäs Gröndahlen kalladt, emot Köpesumman 910 (eller 210 svårt tyda )Rd. Banco Transportsedlar. Laga Upbud 3dje gången.

———————————————————————–

No 62 1838 Långnäs

Beviljades Johan Johansson och hans hustru Anna Danielsdotter å 1/16 mtl. Fr. Långnäs emot köpesumman 833 Rd. 16 sk. Bco, Laga upbud —– 3dje gången.

————————————————————————-

No 44 1840

Med …….. till Bonden Johan Johansson i Långnäs skriftligen gjord anhållan lemnas honom härmed anstånd till 1 Rdgn. af nästkommande års Sommar Ting med inlämnande af arfskifte efter hans myndling afl. fader Arvid Arvidsson från Rimforsa.

————————————————————————-

1841 den 1 mars

No 84 Långnäs 191/3240 mtl. och Dockekulla 331/74400 mtl. fr.

Med anhållan om Lagfart inlemnades följande Köpebref:

” Jag Per Gustaf Eriksson uplåter och försäljer härmedelst, med min kära hustru Anna Brita Johansdotters ja och samtycke, till min Svåger Nils Gustaf Johansson i Långnäs det min hustru uti fädernearf tillfallne 191/3240 dels Mantal Långnäs och 331 /14400 dels Mantal Dockekulla, båda frälsehemman och belägne inom Kjettilstad socken och Kinda Härad, emot en öfwerenskommen köpesumma stor Niohundrade Trettio Tre Rdr. 16 sk. Bankosedlar.

Och som wi denna köpeskilling dels kontant och dels genom skriftlig förbindelse till fullo bekommit. Och så afhände wi oss och wåre arfwingar berörde hemmansdelen, med alt hwad dertill lyder af ålder lydt och lagligen tillwinnas kan, och tillegne det samma bemälde vår Swåger och Broder Nils Gustaf Johansson med arfwingar, att genast tillträda samt ewerldeligen äga och besitta. Hafwande wi till yttermera wisso häraf , detta köpebref i wittnens när- och öfwerwaro egenhändigt undertecknadt.

Som skedde i Långnäs den 10 februari 1841.

Per Gustaf Eriksson Bmke. Anna Brita Johansdotter Bmke.

På en gång närwarande wittnen Erik Samuelsson i Långnäs Jonas Peter Jonsson. ”

Hwilket efter upläsandet ordagrant i Protokollet infördes. Och som Säljarnes åtkomst derjemte styrktes med Arfsskifte af den 9 september 1822 efter afl. Johan Gudmundsson från Långnäs. Altså fann Härads Rätten skäligt bewilja köparne Nils Gustaf Johansson i Långnäs å 191/3240 mtl. frälse Långnäs och 331/ 74400 mtl. frälse Dockekulla. emot köpesumman 933 Rd. 16 sk. Banko, laga upbud ———– 1sta gången.

———————————————————–

1841 den 6 maj

No 25 Långnäs och Dockekulla

Meddelades Nils Gustaf Johansson i Långnäs å 331/74400 mtl. frälse Dockekulla och 191/3240 mtl. frälse Långnäs, emot Köpesumman 933 Rdr. 16 sk. Banko,

laga upbud ———– 2dra gången.

————————————————–

No 30 1841

Med anledning af ingifwen Boupteckning warder Bonden Johan Peter Jonsson i Långnäs härmed förordnad till laga förmyndare för afl. Inhysemannen Anders Sörlings från Löfsveden i Herrsjö ägor, med efterlefvande hustrun Sara Johansdotter sammanaflade omyndiga döttrar Maja Lena och Anna Lisa. Åliggande förmyndaren att härwid noga iakttaga lagens föreskrifter i 22 och 23 Kap. Ärf. Balken, så att han hwarje ……… etc.

—————————————

Tredje Uppbudet bewiljades å nedannämnde, wid nästledet SommarTing andra gången hinderslöst uppbudne fastigheter.

No 4 1841 Dockekulla o Långnäs

331/74400 mtl. frälse Dockekulla och 191/3240 mtl. frälse Långnäs f för Nils Gustaf Johansson i Långnäs emot 935 Rd. 16 sk. Banko.

————————————————————————————–

No 48 1843

Bonden Jon Peter Jonsson i Långnäs förordnas härigenom till förmyndare för Jonas Peter Jonssons i Långnäs med aflidna hustrun Anna Katarina Johansdotter sammanaflade omyndige son Karl August med åliggande , att i nästa Ting för Domstolen upwisa arfsskifte efter Anna Katarina Johansdotter och i öfrigt ……. etc.

————————————————————————————

1845 den 22 januari

No 16 Jaen Jaensson i Långnäs

Kronolänsmannen C.G. Asklund framlemnar till Häradsrätten denna ställda skrift:

” Som förre förmyndaren Gudmund Jaensson från Betha är med döden afgången anhålles att wälloflige Härads Rätten täckes i den afgångnes ställe förordna förmyndare för omyndige Carl Gudmundsson i Betha, och föreslås dertill Hemmansägaren Jaen Jaensson i Långnäs, som enligt dess efterstående medgifvande dertill förklarar sig benägen och vidgår den öfver förmyndare förvaltningen upprättade räkning afslutad till den 1 nästkommande Mars.

Bankestad den 16 januari.

Å aflidne Gudmund Jaenssons sterbhusdelägares wägnar, Jon Didric Nilsson.

Föregående förmyndare befattning förklarar jag mig nöjd öfvertaga, om Vällofl. Härads Rätten mig dertill förordnar. som ofvan Jaen Jaensson.

Jemte den i skriften omnämnde räkning hwilken upptager den omyndiges behållning till 1393 Rdr. 28 sk. 2 rst. Banco.

I anledning heraf finner Härads Rätten skäligt förordna Jaen Jaensson i Långnäs att, i aflidne Gudmund Jaenssons från Betha ställe, vara förmyndare för omyndige Carl Gudmundsson i Betha, under förbindelse att noga iakttaga hvad lag och författningar om förmyndarens skyldighet stadga. Skolande nu företedde räkning påtecknadt, tillställas Jaen Jaensson för att med dithörande handlingar jemföras och granskas.

—————————————————————————