Fortsättning Rättsprotokoll med Långnäs

Tillbaka

 

1845 den 31 oktober

No 65 Johan Pet. Jonsson i Långnäs

Till förmyndare för aflidne Torparen Anders Andersson från Andersbo under Dockekulla med efterlefvande hustrun Brita Johansdotter sammanaflade omyndige son Anders Johan förordnas Johan Peter Jonsson i Långnäs, hwilken bär å nästa års lagtima Höste Ting för Domstolen uppwisa wederbörligt arfsskifte efter myndlingens fader och i öfrigt noga iakttaga Lagens föreskrifter i 22 och 23 Cap. Ärfda Balken, så att Johan Peter Jonsson …… etc. …..

————————————————————————-

No 88 1845 Erik Swensson i Långnäs

Till förmyndare för aflidne Sockneskomakaren Nils Peter Kinells från Långnäs omyndige son Karl , förordnas Bonden Erik Swensson i Långnäs, hwilken bör å nästa års Höste Ting upwisa arfsskifte efter Kinell och i öfrigt …….. etc. ….

—————————————————————-

1846 den 23 januari

No 98

Af förekommen anledning befriar H Rn Erik Swensson i Långnäs från förmynderskapet för aflidne Skomakaren Nils Kinells från Långnäs omyndige son Carl Johan och förordnar i stället till hans förmyndare Bonden Johan Peter Jonsson i Långnäs, hwilken bör iakttaga Lagens föreskrifter i 22 och 23 Cap. Ärfda Balken, så att han ……. etc.

——————————————————————————————-

1847

No 5 Nils Gustaf Johansson från Långnäs

Upwisas i 2ne exemplar en efter aflidne Bonden Nils Gustaf Johansson från Långnäs, Kettilstad socken den 24 Mars förrättad boupteckning af innehåll att han efterlemnar tillgångar för 2262 … 12 sk. 8 rst. och skulder till belopp af 289 Rd Bko, och enär fattigprocenten är behörigen qwitterad så lägges ena boupteckningen blad Rns handlingar och det andra återställes wederbörande Sterbhusägare.

———————————————————————-

1848 den 16 Juni

No 46 Maja Andersdotter från Långnäs

Företes i tvenne exemplar, en efter afl. Enkan Maja Andersdotter från Långnäs i Kettilstad Socken, den 7 sistlidne Februari förädttad Bouppteckning, af innehåll, att hon efterlemnat tillgångar för 284 Rd 3 sk 3 rst Bko. Och enär fattigprocenten är behörigen qwitterad lägges ena boupteckningsexemplaret till Rns handligar och det andra återställes wederbörande Sterbhusägare.

————————————————————–

No 6

År 1852 den 10 Maj blef bouptekning förrättad uti Sterbhuset efter hemmansegaren Erik Svensson från Långnäs i Kättilstad socken, som afled den 31 sistledne Mars och öfverlefvdes af sin Hustru nu Enkan Karin Nilsdotter samt 3ne med henne sammanaflade söner, Sven Johan bonde i Långnäs och Salomon murare i Stockholm, myndiga. Samt Erik Jakob nära 20 år och derför icke ännu fullt myndig, svarande så väl hans som frånvarande sonen Salomons rätt härmed bevakades af faderbrodern förre Nämndemannen Sven Svensson i Wästersrum. Och som förbemälde Enkan Karin Nilsdotter under de sednast förflutna som året varit efter mycket grubblande och nästan helt och hållet sorg, anmodades dess måg förre nämndemannen Per G Eriksson i Thomasbo att henne ……… sonen Sven Johan, som under den sednaste tiden haft …….. vård om sin nu afledna faders bo och henne bistått, uppmanades att under eds förpliktelse uppgifva husets ställning på sätt det vid dödstimman befanns , företogs uptekningen sålunda.

( Därefter upptas alla inventarier, men jag uppger bara grupperna och summan. Utom i vissa intressanta fall där även detaljerna upptas)

Silfver 20,28

Koppar 4,16

Köks och Jernsaker 5,18

Husgerådssaker 9,14

Sängkläder 6,40

Gångkläder 19,26

Kreatur 1 gris 4,

Diverse 14, 6

Fordringar

Gustaf Svensson i Dockekulla ,

arrende för 1/8 Dockekulla

Lars Svensson i Långnäs, arrende

för 1/8 Långnäs

 

Fastigheter

Enligt arfskifte af den 17 oktober 1825 har den aflidne ärft efter sin aflidne fader Sven Johansson uti frälsehemmanet Långnäs 1/48 del

och uti frälsehemmanet Dockekulla 1/96 del Dito af den 21 januari 1835 efter modern Lena Axelsdotter uti Långnäs ärft 1/96

och uti Dockekulla 1/192 Tillsammans arvjord uti Långnäs 1/32 del och uti Dockekulla 1/64 del hwilka sistnämde lott eller andelen i Dockekulla

blifwit under äktenskapet försåld, hvarest under äktenskapet med nuvarande enkan i flere köp , gemensamt blifvit inköpt uti

frälsehemmanet Långnäs 1169 4320 och uti frälsehemmanet Dockekulla 331 600 hvilka hemmansdelar tillika med

förutbemälta ärfda lott 1/32 mtl Långnäs nu i värde anses till 2440,  Summa inventarier banko 2558,


Svagsinte nuvarande Enkan Karin Nilsdotter före äktenskapet ägda fastigheten bestå af 79/1080 mtl Långnäs och 5,569/49,600 Dockekulla hwilka här endast anmärkades.

Skulder

Till Östgötha Hypoteksförening i Linköping med pant af 3/16 mtl Långnäs och 1/16 Dockekulla, kap. i återstod omkring 633,16

6 proc ränta å p……… kapital 666 2/3 från den 11 september 1851 utan bevilningsafdrag 26,26. 8 Johan Svensson i Dockekulla
enl. skuldsedel af den 20 maj 1843 
resterande kapital 18,26 ränta från den 20 maj 1851 1, 1.4

Johan Löfholm vid Getskinsbo enl. skuldsedel af den 14 maj 1848 kap. 33,16 ränta från den 14 maj 1851 1,42 2

Petter Olofsson i Dockekulla 1: efter skuldsedel af den 1 mars 1846 kap. 33,46 ränta från den 1 mars 1851 2,13. 8

2: af den 24 mars 1847 kap 100, ränta från den 24 mars 1851 6,20. 7

3: af den 23 september 1850 kap. 20, ränta från den 23 sept. 1851 ,34. 6

 

Mågen Per Gustaf Eriksson i Thomasbo, köpeskilling på de sednast inköpta andelarna i Långnäs och Dockekulla 1600, 6 proc. ränta å 1000 rdr.
från den 14 mars 1852 8, 41. 7  
dito å 600 rdr. från den 14 mars 1853

Kusken Jaensson i Säby kap. 133,16

Komministern Brodin i Tjärstad kap. 33,16

Johan Samuelsson i Hålebo kap. 240,  ränta från förskrifvningsdagen den 28 oktober 1850 20,46.10

Till afledna Nils Olofssons från Hålebo sterbhus enl.  skuldsedel af den 12 september 1846 kap. 100,  ränta från den 12 september 1857 3,36.11

Lars Petter Svensson i Boda 93,16

Jonas Johansson i Herrsjö kap. 20,  ränta från den 14 augusti 1850 1,47. 2

Anders Johansson i Gröndahlen kap. 3,16

Sonen Sven Johan enl. serskild liqvid 33, 9. 5  

1/8 dels procent af Inventariesumman till Kettilstad fattigkassa 3, 9. 6

Boupteknings och wärderingsarfvode 10,32

Till Isak Nyman i Sätra enl. skuldsedel af den 11 maj 1844 kap. 43,16  ränta från den 11 maj 1850 4,45.11

Johan Samulesson i Hålebo ytterligare kapital 40,  ränta från förskrifvningsdagen den 24 november 1851 1, 2. 5  Summa skuld 3273, 1. 2

Skulderna öfverstiga alltså tillgångarna med 714,25. 2

Wid denna förrättning närwarande  Petter Gustaf Eriksson Sven Svensson

Anmodade bouptekningsman J. Asklund Jon Didric Nilsson

————————————————————————————————————

No 2

År 1857 den 31 augusti förrättades Bouppteckning efter Hemmansegaren Carl Johansson i Betha, som afled derstädes den 19 sistlidne Juni, utan att efterlemna några bröstarfvingar, men öfverlefves af Enkan Lena Johansdotter samt följande sidoarfvingar nemligen Bröderne Jaen Jaensson i Långnäs, Salomon Johansson under förmyndare inseende af Johan Peter Jonsson i Långnäs, aflidne Gudmund Johansson från Betha efterlemnade barn: Carl Johan myndig, Nils Peter, Sven, Brita Stina och Lena Carin, under förmyndare inseende af Peter Olofsson i Dockekulla, samt aflidne Nils Johanssos från Fjersbo barn: Eric Johan Nilsson i Hålebo, Nils Peter Nilsson i Fjersbo, Carl Johan Nilsson i Långnäs, omyndig, men hwars förmyndare fosterbrodern Jaen Jaensson i Långnäs, bewakar dess rätt, Anna Stina Nilsdotter gift med Olaus Enwall i Fjersbo, Lena Carin Nilsdotter gift med Nils Carlsson i Hvena och Charlotta Nilsdotter gift med Carl Johan Svensson i Tolemålen.

Sedan Enkan Blifvit erinrad att uppgifva boet sådant som det wid den aflidnes dödstimma befanns, företogs förättningen i följande ordning…………

(därefter upptas en mängd saker, och avslutas med..)

1/16 dels mantal kronoskatte Betha i Kettilstad socken som den aflidne ensamt ärft efter sina föräldrar, anses vara wärd ——— 666 Rd. 32 sk.

Fordran af Göran Göransson från Mörtorp Sterbhus enligt revers den 26 februari 1851,

60 Rdr.

Summa tillgångar ………….. 1576 Rdr. sk.

Skulder till:

Jaen Jaensson i Långnäs ett lån till begrafvningen ——— 26 Rdr. 32 sk.

Per Olofsson i Dockekulla ——— 20 Rdr

Fattigprocent till Kettilstads fattige ——— 1 Rdr 47 sk.

Boupteckningsarfvode ——— 10 Rdr

Till värderingsmän ——— 1 Rdr.

Summa skuld —— 59 Rdr 31 sk.

Behållningen alltså ………..1517 Rdr. 11 sk.

Att till bo med tillgång och skuld blifwit uppgifwet så som det wid den aflidnes död befanns intygas under Eds förbindelse. Betha som ofvan Lena Johansdotter L.J. D.

Närvarande arftagare underskrifer:

Jaen Jaensson , Nils Petter Nilsson, Carl Joh. Gudmundsson, Peter Olofsson.

Boupptecknings och värderingsmän G.W. Sandström Johan Månsson.

————————————————————————————————————

No 19 1858

År 1858 den 29 Mars innställde sig undertecknad på wederbörande anmodan att förrätta Laga Bouppteckning och värdering på qwarlåtenskapen i Sterbhuset efter aflidna Enkan Anna Jacobsdotter från Gröndahlen Kjättilstad socken, som med döden afl. den 18 dennes och efter sig lemnar 3ne barn, nemligen, Sonen Lars Gustaf 19 år, Petter Johan 17 år, Anders Jacob 15 år, …………. omyndiga hwilkas rätt och bästa här wid bewakas af deras förut tillförordnade Laga Förmyndare Hemmansegaren Nils Johan Andersson i Bornäs, Vårnäs socken och äfven närwarande hwarefter och Hemmansegaren Anders Andersson härstädes. Som den aflidna till det sista haft uti sin vård uppmanades att uppgifva bodets stälning sådant det wid den aflidnes dödstimma befanns under ederlig förbindelse hwarefter förättningen företogs i följande ordning.

( därefter uppräknas alla inventarier, men där jag bara visar summan av varje kolumn)

Guld 2.

Silver 13.

Koppar 3.75

Bläck 1.82

Köks å Jernsaker 6.76

Husgeråd å ………. 9.98

Säng å Gångkläder 78.22

Diverse 5. 1

Utestående fordringar.
Utaf Jaen Petter Jonsson i Långnäs enligt revers af den 24 mars 1854 Capital 85.  jämte ränta för 1 år 5 dagar med afräknadt 4 års

bindning afdrag 4.14 ger tillhopa 89.14

Utaf Jacob Ericsson i Mörby enligt revers af den 24 mars 1854 capital 500  ränta för år är nu afräknadt 4 års bindningsafdrag 24.38

Utaf Carl Adolf Gustafsson i Hultsätter Vårnäs socken enligt revers af den 10 januari 1855 Capital 100.  räntan för 2 månader 19 dagar derifrån afräknadt

bindningsafdrag för 3 år 2 månader 19 dagar 32.

 

Summa inventarier 834.38

 

Skulder.

För omvårdnaden för den afl. under hennes sjukdom 30.

Begrafningskostnader enligt räkning 96. 4

Förmyndaren erlagt för matlagningen 1.50

Jaen Petters skuld i Långnäs är godtjord med räkning för begrafningskostnaden .

1/8 procent af inventariesumman till Kettilstads församlings fattigkassa af inventariesumman 1. 8

Summa skuld: 128,62

Behållningen utjör sålunda 705.76

 

Att såväl tillgångar som skulder bliwit rätteligen uppgifwna och icke det ringaste med uppsåt dolt och uteglömt, betygar under edlig förbindelse som ofvan

Anders Andersson A.A.S. Sara Maja Jacobsdotter S. M. J.  Härvid under förrättningen närwarande å de omyndiges vägnar N.J. Andersson tillförordnad förmyndare.

Sålunda efter erhållen uppgift noga uppteknadt och wärderat som ofvan  J.P. Kellander A.S. Andersson

————————————————————————————————————